Trong Nguyen

Som specialkonsulent i Toldstyrelsens enhed Efterkontrol og Analyse bidrager Trong til at sikre korrekt toldopkrævning og større regelefterlevelse, så virksomhederne undgår ekstraregninger.

Hvilke opgaver består dit job af?

– Som specialkonsulent i enheden Efterkontrol og Analyse er jeg primært beskæftiget med efterkontrol, som tager udgangspunkt i import af varer fra lande uden for EU. Jeg gennemfører blandt andet kontrol af, om virksomhederne og speditørerne angiver den korrekte told i Skatteforvaltningens toldsystem. Det er min opgave at gennemgå de fremsendte fortoldningsbilag og sammenholde dem med de data, som vi har i vores systemer, og anden relevant lovgivning. En virksomhed kan blive udtaget til kontrol af flere årsager.

I Efterkontrol og Analyse i Aarhus har vi tre hovedopgaver: risikobaseret dokumentkontrol, finansiel toldanalyse og efterkontrol. Risikobaseret dokumentkontrol indebærer, at vi kontrollerer fortoldningsdokumenter, inden varerne bliver frigivet. I finansiel toldanalyse indsamler og analyserer vi data og udvælger herefter relevante kontrolemner, primært til efterkontrollen, og derudover udarbejder vi supplerende risikoprofiler til den fysiske varekontrol.

Specialkonsulent Trong Nguyen, Efterkontrol og Analyse
Specialkonsulent Trong Nguyen

I efterkontrollen og den risikobaserede dokumentkontrol holder vi hovedsageligt øje med beskatningselementerne toldværdi, oprindelse, herunder præference, og tarifering. Toldværdien består af blandt andet varens pris og fragtomkostninger. Jo lavere toldværdi, jo mindre told skal virksomheden betale. En forkert toldværdi kan skyldes, at importøren ikke er opmærksom på, hvad der indgår i toldværdien.

Varens oprindelse kan for nogle varegrupper have betydning for, hvor meget told varen bliver pålagt. For eksempel har vi sager, hvor import af cykler fra Kina er angivet med et andet oprindelsesland, da cykelimporten fra Kina, ud over en almindelig told på 14 %, også er belagt med en straftold (antidumpingtold) på 48,5 %.

Præference er den omvendte situation af antidumpingtold, idet EU har indgået en række særaftaler med visse tredjelande, der gør, at tolden er nedsat eller er 0 %. Her åbner man i stedet et marked for nogle bestemte varer fra bestemte lande. For at en virksomhed kan benytte den lavere toldsats, kræver det, at varen er forsynet med et certifikat, som dokumenterer varens oprindelsesland. Men certifikater kan være forfalskede. Vores opgave, når vi laver efterkontrollen på præference, er at sikre, at vi har dokumentation for, at certifikatet er gyldigt, hvis vi har mistanke om svindel.

Det sidste beskatningselement er tarifering. Tarifering vedrører den varekode, med tilknyttet toldsats, som en vare fortoldes efter. Der findes omkring 14.000 varekoder. Vi kontrollerer derfor, om virksomhederne bruger den rigtige varekode, da den er afgørende for, hvor meget told de betaler. Da tarifering er et meget kompliceret fagområde, har vi et tæt samarbejde med kolleger fra enheden Bindende tarifering.

I Efterkontrol og Analyse samarbejder vi også med kollegerne i Døgntjeneste og Analyse, som blandt andet overvåger toldsystemerne og hjælper os med oprettelse af forskellige risikoprofiler i toldsystemet, efter at vores analyseenhed her i enheden har foretaget en risikovurdering. Vi samarbejder også med kolleger fra andre enheder. Blandt andet kolleger, der arbejder med fysisk varekontrol, vejledning og bevillinger.

Hvad er det mest motiverende?

– Toldstyrelsen er en spændende arbejdsplads med mange forskellige arbejdsopgaver. Det mest motiverende er, at vi lærer noget nyt hele tiden. Ønsker man at prøve noget nyt inden for told, er der også rige muligheder.

Jeg er også meget glad for mine kolleger. Fagligt bruger vi hinanden på en god måde, og samarbejdet er rigtig godt. Vi har det også godt socialt, og vi har det sjovt sammen.

Hvorfor søgte du til Toldstyrelsen?

– Jeg har en baggrund inden for eksport og import og søgte i sin tid til det daværende SKAT, da jeg så mange muligheder inden for en stor offentlig organisation. Jeg søgte et job, hvor jeg skulle stå for kontrol af landbrugsvarer til eksport, og blev ansat i den stilling i 2001.

Hvad er din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund?

– Jeg er uddannet cand.merc. i udenrigshandel fra Aarhus Universitet (Handelshøjskolen i Aarhus) i 1996. Jeg har en projektlederuddannelse fra 2009 og en HD i regnskab fra 2003.

Mens jeg læste til cand.merc., var jeg i 1995-1996 handelstrainee på Det danske Generalkonsulat i Vietnam. Da jeg var færdig med min uddannelse, blev jeg ansat som eksportassistent i en virksomhed i Thailand. Senere rejste jeg tilbage til Danmark, hvor jeg blev ansat som projektkoordinator for Vietnam i en tekstilvirksomhed i Herning.

Mit første job i det daværende SKAT var kontrol af landbrugsvarer til eksport. Siden har jeg også arbejdet med AEO-bevilling (bevilling som autoriseret økonomisk operatør), som giver virksomhederne en række fordele i forbindelse med import fra tredjelande. Jeg har også været tovholder på forskellige projekter om kortlægning af regelefterlevelse på toldområdet og tarifering og har arbejdet i Antisvindel i Skattestyrelsen, hvor jeg havde analyseopgaver.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

– At jeg er med til at sikre gode konkurrencevilkår for danske importører, forstået på den måde, at hvis man ikke overholder EU-reglerne på toldområdet, bliver man kontrolleret og sanktioneret. Vores opgave giver en retssikkerhedsfølelse og en tryghed for, at der bliver taget hånd om fejl og snyd.