Ændringer og nye processer

Ikke alle ændringer for virksomheder er fastlagt, men de bliver løbende afklaret. Her er de ændringer og nye processer, som på nuværende tidspunkt er afklaret. 

Ændringer i DMS Eksport 

Overordnet set stiller EU større krav til det antal oplysninger, som virksomheder skal indsende i angivelser og meddelelser. I nogle tilfælde er det helt nye oplysninger. Andre gange er det et felt i det gamle system, som bliver opdelt til flere felter i det nye DMS Eksport, men det reelle indhold er det samme. 

Defineringen af angivelsesarter ændres. Det betyder, at angivelsesarterne får nye betegnelser og skifter samtidig fra at være numeriske til at være alfanumeriske. I e-Export er angivelsesarterne numeriske, og det vil sige, at de består af tal. De kendte angivelsesarter ændres og bliver fremadrettet alfanumeriske. De kommer til at bestå at henholdsvis et bogstav og et tal fx A1 og B1. Grafikken viser hvilke angivelsesarter, der eksisterer i dag og hvilke, der kommer til at eksistere i DMS Eksport. 

Overblik over nye og gamle angivelsesarter  - eksport

I DMS Eksport bliver angivelsesarter opdelt i 3 grupper: 

  • A-angivelser indgives direkte til udpassagetoldsted 
  • B-angivelser indgives til eksporttoldstedet (ekspeditionsstedet i e-Export)
  • C-angivelser, som omfatter ordningen "forenklet eksportangivelse". Erstatter den tidligere angivelsesart 21, forenklet udførselsangivelse. 

Derudover kommer som noget nyt en notifikationsmeddelelse, der skal indsendes til eksportsystemet i forbindelse med frembydelse på eksporttoldstedet eller hos den godkendte frembyder. 

Udfordringen ved ændringerne er, at virksomheder fremover skal vælge den rigtige angivelsesart på forhånd. Førhen var det muligt at udfylde alle de relevante felter til en angivelse. Fremover skal man vælge den rigtige angivelsesart, før man begynder. Desuden skal man finde de rette data, som den valgte angivelsesart kræver. 

Ændringer i DMS Forsendelse (NCTS) 

Der kommer også ændringer på forsendelsesområdet. Grafikken viser de tilgængelige angivelsesarter i det nuværende forsendelsessystem (NCTS), og hvilke der kommer til at eksistere i DMS Forsendelse. 

Overblik over nye og gamle angivelsesarter - forsendelse

Standard- og forenklede forsendelsesangivelser bibeholdes. Men med indførelse af de nye toldangivelsesarter vil en standard- eller en forenklet forsendelsesangivelse skulle håndteres som en D1-angivelse. 

D4 er ikke en ny angivelsesart, men derimod en ny meddelelse, der skal indsendes i forbindelse med, at en forsendelsesangivelse forudindgives til afgangstoldstedet. Denne form for meddelelse anvendes også i forbindelse med eksport (C2, frembydelse af varer). 

Nye processer 

I forbindelse med den nye løsning kommer der også nogle nye processer. Da systemet stadig er under udvikling, er de følgende eksempler på nye processer et indblik i, hvordan det ser ud på nuværende tidspunkt. Der kan stadig komme ændringer.

A3 Reeksportmeddelelse (eksport)

Det er en ny proces, der understøtter, at ikke-EU-varer, som befinder sig under frizoneprocedure eller midlertidig opbevaring på havneområde, kan eksporteres inden for 14 dage. Virksomheden kan undgå at lave summarisk udpassageangivelse og i stedet indgive en reeksportmeddelelse. 

B3 Toldoplag af EU-varer (eksport)

Det er en ny proces for EU-varer. Toldoplag af EU-varer giver virksomheder tilladelse til at opbevare EU-varer i en lagerfacilitet til toldoplag, hvor der er økonomisk behov. EU-varer kan som hovedregel ikke angives til at ligge på toldoplag.

Centraliseret toldbehandling vedr. eksport (eksport)

Det er en ny proces, der understøtter, at en angivelse kan indgives i fx Danmark, selvom varerne befinder sig i et andet EU-land. For at kunne benytte denne proces, skal visse betingelser være opfyldt: Virksomheden skal være AEO-certificeret og have bevilling til det. 

Forudindgivet angivelse (eksport og forsendelse)

En forudindgivet angivelse (også kaldet pre-lodged) kan maksimalt ligge i det nye system i 30 dage. Hvis varerne ikke frembydes, bliver angivelserne ugyldiggjort. Angivelser, som ikke er blevet frembudt, bliver automatisk slettet 30 dage efter oprettelsesdatoen. 

Eksport efterfulgt af forsendelse (eksport og forsendelse)

En ny funktionalitet, som integrerer DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS). Hvis eksport efterfølges af en forsendelse, afsluttes eksportangivelsen først, når varerne fysisk forlader EU. I denne proces fungerer et toldsted både som udgangstoldstedet for eksportproceduren og afgangstoldsted for forsendelsesproceduren.

Hændelser på ruten (forsendelse)

Denne proces bliver digitaliseret i det nye system. Fremover skal der sendes en digital meddelelse til nærmeste toldstod. Regler for hændelser på ruten er uændrede.

Dekorativt