Tilslutning til ICS2 for vand, vej og jernbane

Ved tredje udrulning af ICS2 1. marts 2024 indføres fuld risikoanalyse for fragt, der transporteres ind i EU via vand, vej og jernbane. Formålet er at sikre, at der ikke kommer farlige og sundhedsskadelige varer ind i EU.

Det betyder, at europæiske virksomheder skal indsende ENS-angivelser (Entry Summary Declarations) på alle varer transporteret ind i EU via vand, vej og jernbane. I modsætning til i dag skal der altså også laves ENS-angivelser for småforsendelser (under 22 euro). ENS-angivelserne bruges til at lave risikoanalyse på forsendelserne.

De væsentligste ændringer

Tilslutningen til ICS2 for vand, vej og jernbane medfører en række ændringer for de virksomheder, som er involveret i at transportere varer ind i EU via vand, vej eller jernbane. De væsentligste ændringer er:

  • ENS-angivelser skal sendes til et fælles EU-system, Shared Trader Interface (STI). Virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser, skal derfor kobles på dette system.
  • Som noget nyt kan forskellige virksomheder samarbejde om at indsende data til samme ENS-angivelse. Al data behøver altså ikke blive sendt ind af samme virksomhed.
  • Der skal leveres flere oplysninger end tidligere, og virksomheder kan modtage besked om, at de skal levere flere oplysninger til en ENS, før den er komplet.
  • Virksomheder, som transporterer varer ind i EU via vandvejen, skal sende en ICS2 ankomstnotifikation til EU-systemet STI. Det gælder også for luftfragt.
  • Der indføres datavalidering på ENS-angivelser, som sikrer bedre datakvalitet. Det betyder, at en ENS kan blive afvist, hvis datakvaliteten ikke er god nok.
  • På containergods kan virksomheden modtage beskeden "Do not load", hvis Toldmyndigheden vurderer, at forsendelsen udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko. Beskeden bliver sendt til den person, der har indsendt ENS-angivelsen, samt til transportøren.
  • Ved skibsfragt skal varerne frembydes til de nationale toldmyndigheder for hvert land, hvor der tages varer af skibet. I Danmark sendes ankomstmeddelelsen til Manifest.

Når de nye krav træder i kraft i 2024, er det vigtigt, at virksomheden udfylder ENS-angivelserne korrekt og reagerer rettidigt på anmodninger om yderligere oplysninger. Ellers risikerer virksomheden, at en ENS-angivelse bliver afvist, at forsendelsen bliver stoppet ved EU’s toldgrænse, eller at varen ikke bliver frigivet.

De nye krav er ens for virksomheder i alle EU-lande. De nye krav gælder ikke transport fra lande, som er en del af ICS2-samarbejdet, herunder Norge, Schweiz og Nordirland.

Frister for ENS-angivelser

Fristerne for at indsende ENS-angivelser er de samme som i dag. Forskellen består derfor i, at der skal ENS-angivelser på alle forsendelser, også småforsendelser, og at de skal indsendes til et nyt system.

Du kan se en oversigt over ENS-fristerne herunder.

ENS Frister

Hvem gør hvad i ICS2-processen?

En række forskellige aktører vil typisk være indblandet i ICS2-processen – det kan fx være en eksportør, en speditør, en transportør og en importør. De forskellige aktører kan selv aftale, hvordan ansvarsfordelingen skal se ud. I udgangspunktet er det dog transportørens ansvar at indsende ENS-angivelser og ICS2 ankomstnotifikationer.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan ansvarsfordelingen kan se ud for henholdsvis skibs- og togfragt. Eksemplet viser ICS2-processen og går ikke i detaljer med øvrige toldprocedurer.

Ansvarsfordeling Skib
Ansvarsfordeling Tog

En ENS-angivelse består af en række datasæt, som kan indsendes af én aktør eller i et samarbejde mellem flere aktører. Som noget nyt kan flere virksomheder samarbejde om at indsende en ENS-angivelse. Som nævnt er det transportøren, der har det overordnede ansvar for ENS-angivelserne. Alle berørte virksomheder er dog forpligtet til at supplere med relevante ENS-oplysninger, hvis transportøren ikke ligger inde med dem. Selv om du ikke er transportører, kan du derfor opleve, at samarbejdspartnere beder din virksomhed om supplerende oplysninger. Med ICS2 skal der nemlig indsendes flere oplysninger, end det er tilfældet i dag.

Virksomhederne kan enten aflevere hver deres oplysninger direkte i EU’s system, STI, eller de kan give deres oplysninger videre til den aktør, som de har aftalt står for ENS-angivelserne. Selv om transportøren i udgangspunktet har ansvaret for ENS-angivelserne, kan opgaven uddelegeres til en virksomhed, som står for at indsende ENS-angivelser for transportøren.

Dekorativt