Gå til sidens indhold

EU's toldunion fylder 50 år

1. juli 2018 var det nøjagtig 50 år siden, at toldunionen blev oprettet. Sammen med toldunionen har Toldstyrelsen en fælles mærkedag, og som medlemsland er vi med til at markere toldunionens jubilæum. Læs i det følgende, hvilken rolle toldunionen spiller i din hverdag.

Toldunionen gør det muligt for varer at bevæge sig frit inden for EU's grænser. For virksomheder, som arbejder med import og eksport, hjælper EU's toldunion med at strømline procedurer på det indre marked. Toldunionen forvaltes af de 28 nationale toldmyndigheder, der handler i fællesskab.

Claus Bruun Johannesen, kontorchef på Toldstyrelsens internationale kontor, forklarer, "danske virksomheder har hovedparten af deres handel med andre europæiske virksomheder. Den store fordel med toldunionen er, at virksomhederne slipper for en masse toldformaliteter, når man handler inden for EU. Vi har fået et større hjemmemarked og procedurerne omkring handlen er blevet nemmere. Toldunionen indebærer også en handelspolitisk styrkelse for Danmark og de øvrige medlemslande overfor resten af verdenen. Hvis Danmark for eksempel på egen hånd skulle forhandle en bilaftale med USA eller Canada, så ville vi ikke stå særlig stærkt. Da det er toldunionen, som forhandler, så er vi meget bedre stillet overfor lande uden for EU".

Toldunionen, som vi er en del af, beskytter forbrugerne mod farlige og ulovlige varer. Sammen beskytter vi EU-medlemslandenes budgetter, dyrevelfærd og miljø - og bekæmper organiseret kriminalitet og terrorisme.

EU
EU's toldunion fylder 50 år

Hvad betyder toldunionen for EU-borgeren?

Som borger mærker du måske ikke så meget til toldunionen i din hverdag. Men når du handler varer inden for EU, er der fri bevægelighed, hvilket betyder, at du hurtigt kan få dine varer uden at passere toldkontrollen. Når du rejser inden for EU, går du i den blå zone for EU-rejsende. Og hvis du bestiller en vare fra et andet EU-land, betaler du ikke told.

Inden for EU er der regler, der gør det muligt at stoppe ulovlige og farlige varer for at beskytte dig og din familie. Som medlem af toldunionen er vi også med til at beskytte dyr og planter. EU beskytter nemlig miljøet og økosystemerne gennem blandt andet kontrol af import og eksport af dyr og planter. EU har til opgave at overvåge, at der ikke udføres handel af truede dyrearter, kendt som CITES (Washingtonkonventionen).

Sammenfattende spiller EU en vigtig rolle i din hverdag. 1. juli 2018 fejrede Toldunionen 50 år – samme dag som Toldstyrelsen slog dørene op.

#CustomsUnion #50CU

Se også flere videoer på kommisionens hjemmeside ec.europa.eu/taxation_customs/resources_en

Toldunionens tidslinje

Juli 1968
Al told og restriktioner bliver fjernet mellem de seks medlemslande af det europæiske økonomiske fællesskab – EØS. En fælles toldtarif erstatter den nationale told på produkter fra resten verdenen. Handel mellem medlemslandene fordobles. Investeringer og økonomisk vækst forøges.

1973
I 1973 bliver Danmark medlem af EF sammen med Irland og Storbritannien. Det er 12 år efter, at Danmark sendte sin første ansøgning.

1987
Det administrative enhedsdokument erstatter hundredvis af nationale tolddeklarationsformularer. På samme tid bliver det fælles forsendelsessystem skabt. Det er disse to elementer, som baner vejen for standardiserede procedurer i Europa. 

1992
EU vedtager EF-toldkodekset. Denne samler i ét kodeks de bestemmelser, der tilsammen danner toldlovgivningen. Disse var tidligere spredt ud over et stort antal af fællesskabets forordninger og direktiver. Denne samling var af gennemgribende vigtighed for det indre marked og en afgørende simplificering for handlende og for toldmyndighederne.

1993
Den fri bevægelighed af varer er nu en realitet. Ikke flere toldformalia ved de interne grænser i EU. Ikke flere lange køer for erhvervskøretøjer med varer, der skal fortoldes og/eller kontrolleres ved grænseovergangene. For første gang er en ensartet toldlovgivning direkte anvendelig i alle medlemslandene i EU.

1994
Den Europæiske Unions integrerede toldtarif (TARIC), med daglige transmissioner til EU-medlemslandene, bliver lanceret i digital format. Den erstatter den første TARIC-database, der havde ugentlige transmissioner siden 1987.

1996
Toldunionen mellem EU og Tyrkiet træder i kraft.

2003
Et nyt digitalt forsendelsessystem bliver taget i brug. Det er det første europæiske toldsystem, som både bruger digitale tolddeklarationer og ekspeditioner.

2004
Ti nye lande bliver medlem af EU og toldunionen. Dette er den største udvidelse af toldunionen i hele dens historie.

2005
EU lancerer toldrisikostyringssystemet, som forbinder mere end 800 toldkontorer og skaber en digital platform til informationsudveksling om risici og uregelmæssigheder.

2008
EU introducerer AEO. AEO er et internationalt anerkendt kvalitetsstempel, som indikerer, at en virksomheds rolle i den internationale forsyningskæde er stabil, og at dens toldkontrol og procedure er effektiv og i overensstemmelse med lovgivningen. At få AEO-status er frivilligt. AEO giver adgang til bestemte forenklede toldprocedurer. I visse tilfælde giver det ret til at hastebehandle forsendelser gennem nogle told- og sikkerhedsprocedurer.

2011
Told bliver en stor spiller i forhold til at øge sikkerheden i EU. Fælles risikokriterier for sikkerhed begynder at gælde for alle varer, som krydser EU's grænser. Hvilket sikrer beskyttelse af både EU's borgere og medlemslandenes sundhed og sikkerhed.

2016
EU-toldkodeks træder i kraft. Dette moderniserer og strømliner toldprocedurerne yderligere gennem harmoniseringen af lovgivningen på tværs af hele EU. Toldkodekset introducerer et antal it-systemer til at støtte op om implementeringen af toldreglerne og til at lette administrationen på handlenl. It-systemet bliver implementeret trinvist, hvor størstedelen af systemet vil være i brug senest den 31. december 2020. Implementeringen af EU's nye toldkodeks er en stor og kompleks europæisk opgave, som kommer i forskellige tempi over en årrække og forventes at være helt på plads i 2025.

2018
EU's toldunion fejrer 50 års jubilæum. Siden 1968 har den udvidet sig fra at være seks medlemslande til at være 28 medlemmer i 2018. Toldunionen er på nuværende tidspunkt den største handelsblok på globalt plan. EU's toldunion er dermed en sværvægter inden for international handel. Toldunionens forhandlingsposition er derfor langt stærkere end, hvis et medlemsland skulle forhandle på egen hånd.