Gyldig fra

BREXIT: Opsamling på vigtig information om handelsaftalen mellem EU og Storbritannien

Handelsaftalen mellem EU og Storbritannien trådte i kraft 1. januar 2021. Her samler vi op på forhold, som du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed handler med Storbritannien.

Afsnittene om eksport til og import fra Storbritannien er opdateret 12. januar 2021.

Handelsaftalen mellem EU og Storbritannien betyder, at danske virksomheder kan opnå toldnedsættelse, når de importerer varer fra Storbritannien, og at virksomheder i Storbritannien kan opnå toldnedsættelse, når de importerer varer fra EU.

For at opnå toldfordelene skal betingelserne i handelsaftalen dog være opfyldt. Læs mere om de vigtigste forhold herunder.

Hvis du eksporterer varer til Storbritannien

Hvis du eksporterer varer til Storbritannien fra 1. januar 2021, skal din virksomhed være registreret som eksportør.

Du kan registrere dig som eksportør på virk.dk.

Hvis du vil eksportere varer, der har oprindelsesstatus i EU i henhold til handelsaftalen, så dine kunder i Storbritannien kan opnå toldnedsættelse, skal din virksomhed fra 1. januar 2021 være registreret i REX-systemet, hvis en sending har en samlet værdi på over 6.000 euro. Herefter kan du uanset sendingens samlede værdi udstede udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) på eksport til Storbritannien af varer, der har oprindelsesstatus i EU.

Når du skal beregne, om værdien af sendingen er under eller over 6.000 euro, skal du kun medregne de varer i sendingen, som har oprindelsesstatus i EU.

Hvis din virksomhed allerede er registreret eksportør, skal du ikke søge igen.

Læs mere i tidligere nyhed om REX-registrering ved eksport til Storbritannien.

Læs om, hvordan din virksomhed bliver registreret eksportør, på skat.dk.

Ved eksport fra EU skal du udstede en udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) ved at anvende bilag ORIG-4 i handelsaftalen (side 516). Udtalelsen om oprindelse (oprindelseserklæring) skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, der beskriver produktet med oprindelsesstatus tilstrækkelig detaljeret til, at produktet kan identificeres.

Læs mere om præferenceoprindelse og toldnedsættelse på skat.dk.

Hvis du importerer varer fra Storbritannien

Hvis du importerer varer fra Storbritannien fra 1. januar 2021, skal din virksomhed være registreret som importør.

Du kan registrere dig som importør på virk.dk.

Storbritannien anvender ikke REX-systemet i forbindelse med handelsaftalen med EU. Det betyder, at virksomheder i Storbritannien, som ønsker at eksportere varer med toldnedsættelse til EU, skal anvende et EORI-nummer. EORI-nummeret skal fremgå af udtalelsen om oprindelse (oprindelseserklæringen) uanset sendingens værdi.

Læs mere i tidligere nyhed om registrering af eksportører ved udstedelse af oprindelsesbevis.

Eksportøren i Storbritannien skal udstede en udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) ved at anvende bilag ORIG-4 i handelsaftalen (side 516). Udtalelsen om oprindelse (oprindelseserklæring) skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, der beskriver produktet med oprindelsesstatus tilstrækkelig detaljeret til, at det pågældende produkt kan identificeres.

Hvis du vil videresende varer til andre EU-lande

Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af EU-Kommissionens gennemførelsesforordning, artikel 69.

Opnå præferencetoldbehandling med tilbagevirkende kraft

En importør kan med tilbagevirkende kraft gøre krav på præferencetoldbehandling i op til tre år efter importen. Det kan ske, når importøren ikke har gjort krav på præferencen på importtidspunktet, fx fordi eksportøren ikke har vidst, at produktet var berettiget til præferencetoldbehandling, og eksportøren derfor ikke har udstedt en udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring).

Eksempel: En virksomhed i EU importerer et produkt fra Storbritannien 1. april 2021 uden at kræve toldpræference, og tolden betales. Et år senere bekræfter eksportøren over for importøren, at produktet har præferenceoprindelse og opfylder alle øvrige kriterier i aftalen, og eksportøren udsteder en udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) 1. april 2022. På baggrund af denne udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) kræver importøren præferencetoldbehandling i EU.

Du kan læse mere om præferencetoldbehandling med tilbagevirkende kraft i handelsaftalens artikel ORIG.18a, stk. 2 (side 47).

Læs mere om toldgodtgørelse på skat.dk.

Opnå præferencetoldbehandling baseret på importørens kendskab (importer’s knowledge)

Importørens kendskab gør det muligt for importøren at anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af importørens egen viden om de importerede varers oprindelsesstatus i form af bilag fra eksportøren eller producenten af produktet eller andre bilag, som importøren er i besiddelse af. Disse oplysninger er gyldig dokumentation for, at produktet opfylder kriterierne for at have oprindelsesstatus.

Importørens kendskab til, at et produkt har oprindelse i eksportørlandet, baseres altså på oplysninger, der dokumenterer, at produktet har oprindelsesstatus og opfylder de krav, der er fastsat i handelsaftalen.

Udsted udtalelse om oprindelse på grundlag af leverandørerklæring

Hvis du eksporterer varer til Storbritannien, kan du indtil 31. december 2021 udstede udtalelse om oprindelse på grundlag af en leverandørerklæring, som leverandøren fremsender efterfølgende. Det kan ske på betingelse af, at du 1. januar 2022 er i besiddelse af leverandørerklæringen. Det fremgår af EU-Kommissionens gennemførelsesforordning.

Hvis du 1. januar 2022 ikke er i besiddelse af den relevante leverandørerklæring, skal du underrette importøren om det senest 31. januar 2022. Det fritager dig dog ikke fra til at udfærdige udtalelser om oprindelse på grundlag af oplysninger, som dokumenterer produktets oprindelse, herunder oplysninger om oprindelsesstatussen for de materialer, der er anvendt til at fremstille produktet.

Husk koder for præferencedokumentation i angivelsen

Hvis du importerer varer med præferenceoprindelse fra Storbritannien og ønsker at anmode om præferencetoldbehandling, skal du angive det med særlige koder på angivelsen.

Du kan finde koderne på skat.dk.

Læs også tidligere nyhed om koder for toldnedsættelse på angivelsen.

Du kan finde generel information om præferenceoprindelse og toldnedsættelse på skat.dk.

Luftfragtomkostninger skal medregnes i varers toldværdi

Når varer fragtes med fly fra et tredjeland (fx Storbritannien) til EU, skal luftfragtomkostningerne medregnes i varernes toldværdi. Det fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015, art. 138, stk. 2.

I forordningens bilag 23-01 finder du en oversigt over, hvor høj en procentsats af luftfragten der skal medregnes i toldværdien ved fragt fra et givet tredjeland til EU.

Storbritannien (med undtagelse af Nordirland) er med virkning fra 1. januar 2021 blevet tilføjet til Zone Q i bilag 23-01. Det vil sige, at 5 % af luftfragtomkostningerne skal medregnes i varernes toldværdi. Det fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2038 af 10. december 2020, art. 1, nr. 1.

Læs mere om varers toldværdi på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.