Gyldig fra / Gyldig til

Historisk - ikke gældende

Eksport af personlige værnemidler kræver stadig tilladelse

Corona-situationen har øget efterspørgslen efter personlige værnemidler i EU. EU-Kommissionen har derfor forlænget restriktionerne for eksport af visse personlige værnemidler til 25. maj 2020.

For at forebygge spredning af corona-virus og beskytte sundhedsmedarbejdere mfl. har EU-Kommissionen forlænget restriktionerne for eksport af visse personlige værnemidler, så de nu gælder til 25. maj 2020.

Kravet om eksporttilladelse omfatter følgende personlige værnemidler:

  • Beskyttelsesbriller og -skærme
  • Værnemidler til beskyttelse af næse og mund
  • Beskyttelsesbeklædning.

Det fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning. De nærmere detaljer finder du i forordningens bilag I. Forordningen erstatter den tidligere gennemførelsesforordning om værnemidler, som udløb 25. april 2020.

Søg om eksporttilladelse

Det er stadig tilladt at eksportere visse mængder af disse specifikke varer under særlige forhold, fx hvis der er tale om humanitær bistand til tredjelande. Det kræver dog en eksporttilladelse.

Det er Erhvervsstyrelsen, der skal udstede eksporttilladelserne.

Certifikatkoder i eksportangivelsen

Hvis din virksomhed har en eksporttilladelse, skal du angive det i eksportangivelsens rubrik 44.5 med certifikatkoden C086 samt eksporttilladelsens nummer (Eksporttilladelse – Beskyttelsesudstyr, forordning (EU) 2020/568). Hvis varen ikke er omfattet af forordningen, skal du i stedet angive certifikatkoden Y975 (Andre varer end beskrevet i bilag I i forordning (EU) 2020/568) eller Y974 (Andre toldprocedurer end eksport).

Det fremgår af TARIC, hvilke varekoder certifikatkoderne gælder for.

Undtagelser fra kravet om eksporttilladelse

Proviantering af skibe og fly er undtaget fra kravet om eksporttilladelse. Det fremgår af EUTK, artikel 269, stk. 2, litra c.

Varer, der reeksporteres fra et toldoplag, er også undtaget. Det fremgår af EUTK, artikel 270.

Læs også den tidligere nyhed om undtagelser fra krav om tilladelse til eksport af personlige værnemidler.

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål om eksporttilladelser kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon
72 20 00 30.

Ved spørgsmål om certifikatkoder kan du kontakte Toldstyrelsen på telefon
72 22 12 02.