Gyldig fra

En hurtig introduktion: Hvad er de særlige procedurer?

18. maj holder Toldstyrelsen to webinarer om de særlige procedurer, som du nu kan tilmelde dig. Hvis du er i tvivl, om det er relevant for din virksomhed, kan du få en introduktion til de særlige procedurer her.

Forestil dig, at du arbejder hos en dansk producent af kødpålæg, og at I en dag bliver kontaktet af en stor norsk supermarkedskæde med et tilbud. De vil gerne have, at lige netop jeres virksomhed skal producere leverpostejen, der sælges i deres supermarkeder i hele Norge.  

De har dog én betingelse: Leverpostejen skal produceres af kød fra norske grise.  

I undersøger mulighederne og finder hurtigt ud af, at toldomkostningerne ved at fragte grisekød ind i Danmark gør det til en mindre god forretning end først antaget. Efter lange overvejelser beslutter I jer for at takke nej til den ellers store mulighed.  

Men – så hører I om toldproceduren aktiv forædling, der er en af de særlige procedurer.  

Kort fortalt giver aktiv forædling EU-virksomheder mulighed for at indføre varer fra et ikke-EU-land, uden at virksomheden skal betale told på importtidspunktet, hvis varerne vel at mærke importeres med henblik på forædling. Forædling kan betyde flere ting, men bl.a. forarbejdning af råvarer til færdigvarer, som er tilfældet i eksemplet her 

Toldproceduren aktiv forædling åbner altså en mulighed for, at jeres aftale med den norske supermarkedskæde alligevel kan blive en god forretning. 

Helt kort om de særlige procedurer

De særlige procedurer – som aktiv forædling hører under – er en række toldprocedurer, der i visse tilfælde giver EU-virksomheder mulighed for at undgå eller udskyde toldbetalingen. Virksomhederne skal dog først søge en bevilling og i øvrigt leve op til en række krav. På skat.dk kan du læse mere om de særlige procedurer og muligheden for at opnå en bevilling.

Herunder kan du få et overblik over, i hvilke tilfælde de særlige procedurer kan anvendes:

  • Aktiv forædling (IPO): Proceduren giver fx virksomheder mulighed for at forarbejde eller reparere ikke-EU-varer uden at betale told på importtidspunktet, hvis varerne efterfølgende bliver sendt ud af EU igen.
  • Passiv forædling (OPO): Proceduren giver fx virksomheder mulighed for midlertidigt at eksportere varer til et ikke-EU-land for at få dem forarbejdet eller repareret, uden at de skal betale told og afgifter, når varerne importeres til Danmark på ny efter forarbejdningen eller reparationen. 
  • Særlige anvendelsesformål – end-use (EUS): Proceduren tillader virksomheder at importere nogle ikke-EU-varer til fri omsætning med hel eller delvis toldfritagelse, hvis varerne bruges til et formål, der er bestemt af EU på forhånd.
  • Midlertidig import (TEA): Proceduren giver virksomheder mulighed for at importere ikke-EU-varer til midlertidig anvendelse i EU med hel eller delvis fritagelse for told. Det er dog et krav, at varerne forbliver i samme stand under opholdet i EU. 
  • Drift af toldoplag (CWP, CW1 og CW2): Proceduren giver virksomheder mulighed for at opbevare ikke-EU-varer på et godkendt sted, uden at de skal betale told og afgifter. Virksomheden kan så senere vælge at reeksportere varerne eller at sende dem i fri omsætning i EU. Hvis varerne sendes i fri omsætning, er toldbetaling påkrævet.

En god idé for din virksomhed?

De fleste virksomheder kan se fordelen i at undgå toldbetaling, men inden I søger en bevilling til en af de særlige procedurer, er der en række ting, I bør overveje.

En toldbevilling kræver en del forberedelse at opnå, ligesom I som virksomhed efterfølgende skal leve op til en række forpligtelser. Det er alt sammen noget, der koster ressourcer og kan være forbundet med ekstra udgifter eller specielle regler om fx sikkerhedsstillelse. Disse ting skal I holde op imod den opnåede gevinst i form af hel eller delvis fritagelse for told.

Her er en række eksempler på nogle af de poster, I kan tage med i jeres regnestykke, hvis I overvejer at søge en bevilling til en af de særlige procedurer:

  • Regnskab: Som en del af betingelsen for at have bevillingen skal I føre et særligt regnskab over de varer, der hører under den særlige procedure. Det kan betyde mere arbejde til virksomhedens bogholder.
  • Spedition: Det kræver mere papirarbejde at importere eller eksportere en vare under en særlig procedure, hvilket kan give jeres virksomhed ekstra udgifter til speditøren.
  • Lagerfaciliteter: Overvejer I fx aktiv forædling eller toldoplag, kan det betyde øgede udgifter til lagerfaciliteter, som I skal tage med i regnestykket.
  • Toldsats og værdi: Når I overvejer, om en særlig procedure kan betale sig for jeres virksomhed, er det også vigtigt at kigge på varens toldsats og den værdi, I ønsker at importere. Hvis toldsatsen er høj, vil I typisk have et større økonomisk incitament til at søge en bevilling til en særlig procedure. Men importerer I for meget store beløb, kan selv en lav toldsats give store besparelser.

Vær opmærksom på, at punkterne herover langtfra er en fuldstændig liste. I Toldstyrelsen står vi klar med vejledning, hvis I har spørgsmål om de særlige procedurer. Vi kan dog ikke rådgive jer specifikt om, hvorvidt en bevilling til en særlig procedure er en god forretning for jeres virksomhed.

Bliv klogere på vores webinar i maj

Nu er du forhåbentlig blevet lidt klogere på, om de særlige procedurer kunne være en mulighed for din virksomhed. Hvis du vil dykke dybere ned i de særlige procedurer, er du meget velkommen til at tilmelde dig et af de to webinarer 18. maj.