Gyldig fra

Forbud mod adgang til havne i EU for fartøjer under russisk flag

Efter 16. april 2022 er adgang til havne i EU forbudt for fartøjer, der er registreret under russisk flag.

Fartøjer, der er registreret under russisk flag, eller som efter 24. februar har skiftet deres russiske flag eller registrering til en anden stats flag eller registrering, har efter 16. april 2022 forbud mod at anløbe havne i EU.

Der fremgår af Rådets forordning nr. 2022/576, som ændrer forordning nr. 833/2014 om foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

Ved fartøj forstås i denne sammenhæng:

Forbuddet gælder ikke i visse tilfælde

Forbuddet gælder ikke fartøjer, der har behov for hjælp og søger et nødområde eller et nødhavneanlæg af hensyn til sikkerheden til søs eller for at redde liv til søs.

Særlige tilladelser i visse tilfælde 

I særlige tilfælde kan et fartøj få tilladelse til at anløbe en havn i EU, hvis myndighederne har fastslået, at adgangen er nødvendig for køb, import eller transport til EU af bl.a. naturgas, olie, visse metaller samt visse kemiske produkter og jernprodukter, der er opført i bilag XXIV, tilføjet ved ændringsforordningen. Det gælder også farmaceutiske, medicinske, landbrugsmæssige og fødevarerelaterede produkter samt tilladt gødning. Derudover kan der gives tilladelse, hvis adgangen er nødvendig med henblik på transport af nukleart brændstof og andre produkter, der er strengt nødvendige for civil nuklear kapacitet, eller hvis adgangen er nødvendig af humanitære formål.

Indtil 10. august 2022 kan der desuden gives tilladelse, når adgangen er nødvendig for køb, salg og transport til EU af kul og andre faste fossile brændstoffer, som er opført i bilag XXII, tilføjet ved ændringsforordningen.

I Danmark udsteder Trafikstyrelsen disse tilladelser.