Gyldig fra

Gebyr for udstedelse af TIR-godkendelsesbeviser ophører

Toldstyrelsen er blevet opmærksom på, at opkrævning af gebyr for udstedelse af bevis for godkendelse af køretøjer og containere til transporter under TIR-ordningen ikke længere er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Opkrævning af gebyr i henhold til toldlovens § 69 er derfor ophørt.

Toldstyrelsen er i gang med at se på mulighederne for tilbagebetaling af gebyrer, der er betalt inden for de seneste år, og Toldstyrelsen vil efterfølgende udsende nærmere meddelelse herom.