Gyldig fra

Handelspolitiske foranstaltninger ved aktiv forædling

Europa-Kommissionen har præciseret, hvornår en bestemmelse anses for at indeholde en såkaldt handelspolitisk foranstaltning. Dette har betydning for, hvordan Toldstyrelsen behandler visse ansøgninger om bevilling til aktiv forædling.

Når Toldstyrelsen skal behandle en ansøgning om bevilling til aktiv forædling, tager vi stilling til, om de økonomiske forudsætninger for bevillingen er opfyldt, og om der er en dokumenteret sandsynlighed for, at ansøgerens konkurrenter i EU vil blive påvirket negativt af bevillingen.

Som hovedregel anses EU-producenternes væsentlige interesser ikke for at blive negativt påvirket, og Toldstyrelsen skal derfor ikke starte en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger på EU-plan. Det fremgår af DF, artikel 166, stk. 1.

I visse tilfælde skal de økonomiske forudsætninger på EU-plan alligevel undersøges. Det gælder fx, hvis de varer, der henføres under proceduren for aktiv forædling, er underlagt handelspolitiske foranstaltninger, også selvom foranstaltningerne ikke har et toldmæssigt formål. Det fremgår af DF, artikel 166, stk. 1, litra a)-c).

Hvad er handelspolitiske foranstaltninger?

EU vedtager inden for rammerne af EU’s fælles handelspolitik såkaldte toldmæssige foranstaltninger og ikke-toldmæssige foranstaltninger, jf. artikel 206 og 207 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

En handelspolitisk foranstaltning er en ikke-toldmæssig foranstaltning, der som led i EU’s fælles handelspolitik angår international varehandel og er vedtaget i form af en EU-retsakt. Det kan fx være et krav om, at man skal forelægge et gyldigt sundhedscertifikat, før varerne kan overgå til fri omsætning. Det fremgår af EUTK, artikel 5, nr. 36.

Tjek, om der er handelspolitiske foranstaltninger

Ifølge Europa-Kommissionen skal følgende betingelser være opfyldt, hvis en bestemmelse skal kategoriseres som en handelspolitisk foranstaltning. Alle betingelserne skal være opfyldt:

  1. Der skal være tale om en bestemmelse i en EU-retsakt.
  2. Retsakten skal angå varehandel.
  3. Retsakten skal have form af enten en forordning eller en afgørelse.
  4. Retsakten skal henvise til artikel 206 og/eller 207 i TEUF eller artikel 133 i den tidligere Traktat om Det Europæiske Fællesskab (TEF).
  5. Retsakten skal angå ikke-toldmæssige foranstaltninger.

Du kan afgøre, om en retsakt henviser til en af de nævnte artikler, ved at slå retsakten op på EUR-Lex og finde dens hjemmelsgrundlag. Det står i tekstafsnittet mellem retsaktens titel og forordet/præamblen. Hvis retsakten ikke henviser til TEUF eller TEF, men til en anden retsakt, kan du slå denne anden retsakt op for dér at se, om den henviser til en af de nævnte artikler.

Du kan læse mere om emnet  i Den juridiske vejledning.

Eksempler på regelsæt, der indeholder handelspolitiske foranstaltninger

Europa-Kommissionen har givet en række eksempler på regelsæt, der indeholder handelspolitiske foranstaltninger. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.

Handelspolitiske foranstaltninger EU-retsakt Emne Henvisning til EU’s fælles handelspolitik
Sundhedscertifikater Forordning 884/2014, med henvisning til forordning 178/2002

Forordning 884/2014 indfører særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening

Forordning 178/2002 indfører generelle principper og krav i fødevarelovgivningen om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

TEF, artikel 113
Tilsynsdokument Forordning 2018/640 Forordningen indfører forudgående EU-tilsyn af importen af visse aluminiumsprodukter med oprindelse i visse tredjelande Forordningen henviser til forordning 2015/478, som henviser til TEUF, artikel 207, stk. 2
Tilsynsdokument Forordning 2016/670 Forordningen indfører forudgående EU-tilsyn af importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande

Forordningen henviser til forordning 2015/478, som henviser til TEUF, artikel 207, stk. 2

Licens (partnerskabsaftale) Forordning 2173/2005 Forordningen indfører en FLEGT-licensordning for import af træ TEF, artikel 113
Importtilladelse for tekstilvarer, som er omfattet af kvoter Forordning 2015/936

Forordningen indfører den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel

TEUF, artikel 207, stk. 2
Tilsynsdokument Forordning 2015/755 Forordningen indfører de fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande TEUF, artikel 207, stk. 2