Gyldig fra

Rusland: flere udvidelser og justeringer af eksisterende sanktioner

EU har fra 17. december 2022 indført udvidelser og justeringer af eksisterende import- og eksportforbud over for Rusland.

EU har vedtaget nye sanktioner over for Rusland, som trådte i kraft 17. december 2022. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/2474, som ændrer forordning nr. 833/2014. 

Importrestriktioner 

Den nye sanktionspakke omfatter bl.a. følgende udvidelser og justeringer af eksisterende importrestriktioner for jern- og stålprodukter samt for produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: 

 • Opdatering af listen over jern- og stålprodukter, der er omfattet af restriktioner, jf. oversigten i bilag XVII (se ændringsforordningens bilag VI).  
  For varer under KN-kode 7224 90 gælder forbuddet først fra 1. oktober 2024, hvis varerne forarbejdes i et ikke-EU-land og indeholder jern- og stålprodukter med oprindelse i Rusland. (Se artikel 3g, stk. 1, litra d).  
  Varer under KN-kode 7224 90 er undtaget fra den overgangsperiode, som ellers giver mulighed for import frem til 8. januar 2023, hvis der er indgået kontakt inden 7. oktober 2022. For disse varer er der fastsat en toldkontingentmængde i ændringsforordningen. Hvis mængden opbruges inden for kontingentperioden, er der importforbud mv. indtil næste kontingentperiode. (Se artikel 3g, stk. 3 og 5a).

 • Forbuddet mod import mv. af produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf. listen i bilag XXI, gælder ikke for varer under KN-kode 2905 11, som er opført i bilag XXI, del B, indtil 18. juni 2023 for kontrakter, som er indgået inden 7. oktober 2022. (Se artikel 3i, stk. 3ba).

 • Myndighederne kan indtil 30. september 2023 under visse omstændigheder tillade import eller overførsel af varer, der er opført i bilag XVII og XXI, hvis det er strengt nødvendigt for at afvikle forretningsaktiviteter i Rusland. (Se artikel 12b, stk. 2). 

Find udtømmende information om importforbuddene og undtagelserne i forordningen.  

Eksportrestriktioner 

Den nye sanktionspakke omfatter bl.a. følgende udvidelser og justeringer af eksisterende eksportforbud: 

 • Udvidelse af listen over produkter og teknologi, der er omfattet af restriktioner og kan bruges i luftfarts- eller rumindustrien, jf. oversigten i bilag XI (se ændringsforordningens bilag XI). For produkter, der er tilføjet i bilag XI, del C, gælder forbuddene ikke indtil 16. januar 2023 for kontrakter, som er indgået inden 17. december 2022. (Se artikel 3c, stk. 5b).

  Myndighederne kan dog i særlige tilfælde tillade levering af teknisk bistand i forbindelse med anvendelse af de varer og den teknologi, som er opført på listen i bilag XI og bilag XX, hvis bistanden er nødvendig for at undgå kollision mellem satellitter eller satelitters utilsigtede genindtræden i atmosfæren. (Se artikel 3c, stk. 6b).

  Myndighederne kan desuden i særlige tilfælde tillade eksport mv. af varer under KN-kode 8517 71 00, 8517 79 00 og 9026 00 00, der er opført i bilag XI, del B, hvis det er nødvendigt til medicinske, farmaceutiske eller humanitære formål. (Se artikel 3c, stk. 6c).

 • Udvidelse af listen over produkter og teknologi, der er omfattet af eksportkontrol, og som kan bidrage til at styrke Ruslands industrielle kapacitet, jf. oversigten i bilag XXIII (se ændringsforordningens bilag XXIII).

  Bilag XXIII er blevet opdelt i en del A og en del B. 

  For produkter, der er opført i bilag XXIII, del A, gælder forbuddene ikke indtil 10. juli 2022 for kontrakter, som er indgået inden 9. april 2022. (Se artikel 3k, stk. 3).

  For produkter, der er opført i bilag XXIII, del B, gælder forbuddene ikke indtil 16. januar 2023 for kontrakter, som er indgået inden 17. december 2022. (Se artikel 3k, stk. 3b).

  Myndighederne kan dog i særlige tilfælde tillade eksport mv. af varer under KN-kode 8417 20, 8419 81 80 og 8438 10 10 eller ydelse af teknisk eller finansiel bistand i forbindelse med eksport af varerne, hvis varerne eller ydelsen er nødvendig for fysiske personers personlige brug i husholdningen. (Se artikel 3k, stk. 5a).

  Det er dog ikke tilladt at eksportere til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til anvendelse i Rusland, hvis varerne kan anvendes militært. (Se artikel 3k, stk. 6, i ændringsforordningen).

 • Myndighederne kan indtil 30. september 2023 under visse omstændigheder tillade salg, levering eller overførsel af produkter, der er opført i bilag II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX og XXIII samt i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2021/821, hvis det er strengt nødvendigt for at kunne afvikle forretningsaktiviteter i Rusland. (Se artikel 12b, stk. 1). 

Find udtømmende information om eksportforbuddene og undtagelserne i forordningen.  

Du kan læse mere om tidligere sanktioner over for Rusland i denne tidligere nyhed. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.