Gyldig fra

Rusland: forbud mod import af guld og justeringer af eksisterende sanktioner

EU har fra 22. juli 2022 indført forbud mod import af guld med russisk oprindelse. Derudover omfatter den nye sanktionspakke justeringer og udvidelser af eksisterende sanktioner.

EU har vedtaget nye sanktioner over for Rusland, som gælder fra 22. juli 2022. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/1269, som ændrer forordning nr. 833/2014. Sanktionerne omfatter bl.a. forbud mod import af guld samt justeringer og udvidelser af eksisterende eksportforbud. Derudover udvides forbuddet for russiske skibe mod at anløbe havne i EU til også at gælde sluser. 

Importrestriktioner på guld 

EU har indført forbud mod at købe, importere eller overføre guld, herunder også guldsmykker, jf. oversigterne i henholdsvis bilag XXVI og XXVII (se ændringsforordningens bilag VIII og IX): 

  • For produkter, der er oplistet i bilag XXVI, gælder forbuddet, hvis produktet har oprindelse i Rusland og er blevet eksporteret fra Rusland til EU eller til et ikke-EU-land efter 22. juli 2022.  
  • For produkter, der er oplistet i bilag XXVII, gælder forbuddet, hvis produktet har oprindelse i Rusland og er blevet eksporteret fra Rusland til EU efter 22. juli 2022.  

Desuden er der indført forbud mod import af produkter, der er opført i bilag XXVI, når de forarbejdes i et ikke-EU-land og indeholder visse produkter, der er omfattet af forbuddet. 

Du kan læse mere i forordningens artikel 3o.  

Undtagelser fra forbuddet 

Forbuddet gælder ikke guld, der er nødvendigt i forbindelse med officielle formål for diplomatiske missioner, konsulære repræsentationer eller internationale organisationer i Rusland, der har immunitet i overensstemmelse med folkeretten. 

Derudover kan myndighederne tillade overførsel eller import af kulturgenstande, som er udlånt i forbindelse med formelt kulturelt samarbejde med Rusland. 

For produkter, der er oplistet i bilag XXVII (herunder guldsmykker), gælder forbuddet ikke ved personligt brug for personer, der rejser fra EU, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, hvis produkterne ejes af disse personer og ikke er bestemt til salg.  

Eksportrestriktioner 

Den nye sanktionspakke omfatter bl.a. følgende ændringer af eksisterende eksportforbud:  

  • En udvidelse af listen over produkter og teknologi, der er omfattet af eksportkontrol, og som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedringer eller udviklingen af landets forsvars- og sikkerhedssektor (se oversigten i bilag VII i ændringsforordningens bilag II).  

Se også den tidligere nyhed om nye forbud mod eksport af en række produkter og teknologier til Rusland. 

  • En undtagelse til forbuddet mod eksport af luksusvarer. Ændringen medfører, at forbuddet ikke gælder varer under varekoderne 7112 00 00 og 7114 00 00 i den kombinerede nomenklatur, der er opført på listen i bilag XVIII, hvis varerne er til personligt brug for personer, der rejser fra EU, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, og hvis varerne ejes af disse personer og ikke er bestemt til salg.  

Se også den tidligere nyhed om luksusvarer 

  • En justering af bilag X (ændringsforordningens bilag IV), som oplister produkter og teknologi egnet til brug i forbindelse med olieraffinering og likvefaktion af naturgas.
  • En justering af bilag XXIII (ændringsforordningens bilag VI), som oplister produkter, der kan bidrage til at styrke Ruslands industrielle kapacitet.  

Se også den tidligere nyhed om nye forbud mod import fra og eksport til Rusland. 

Udvidelse af forbud mod adgang til havne i EU for fartøjer under russisk flag 

Det eksisterende forbud mod anløb til havne udvides til også at omfatte sluser.  

Desuden kan myndighederne ifølge den nye forordning tillade anløb efter at have fastslået, at et russisk flag eller registrering var påkrævet i henhold til en kontrakt, og at adgangen er nødvendig for at losse varer, der er strengt nødvendige for at fuldføre projekter inden for vedvarende energi i EU. Det kan ske, hvis import af varerne ikke på anden måde er forbudt i henhold til forordningen. 

Derudover er der 3. juni 2022 ved ændringsforordning nr. 2022/879 indført en ændring med hensyn til myndighedernes mulighed for at give tilladelse til at anløbe i særlige tilfælde: Tilladelsen kan ikke gives, hvis køb, import eller transport af varerne er forbudt ifølge forordningens artikel 3m og 3n. 

Se også den tidligere nyhed om forbud mod adgang til havne i EU for fartøjer under russisk flag 

Har du spørgsmål?  

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.