Gyldig fra

Rusland: udvidelser og justeringer af eksisterende sanktioner

EU har fra 7. oktober 2022 indført udvidelser og justeringer af eksisterende import- og eksportforbud over for Rusland. Derudover udvides forbuddet mod at anløbe havne i EU.

EU har vedtaget nye sanktioner over for Rusland, som trådte i kraft 7. oktober 2022. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/1904, som ændrer forordning nr. 833/2014.

Ændringsforordningen indfører bl.a.:

 • import- og eksportrestriktioner på yderligere varer
 • en udvidelse af forbuddet mod import af jern- og stålprodukter, så forbuddet også kan omfatte varer, der er blevet forarbejdet i ikke-EU-lande
 • forbud mod eksport af skydevåben.

Derudover udvides forbuddet mod at anløbe havne i EU til også at gælde fartøjer, der er certificeret af det russiske skibsregister.

Importrestriktioner

Den nye sanktionspakke omfatter bl.a. følgende udvidelser og justeringer af eksisterende importrestriktioner for jern- og stålprodukter samt for produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

 • Udvidelse af listen over jern- og stålprodukter, der er omfattet af restriktioner, jf. oversigten i bilag XVII (se ændringsforordningens bilag IV). Bilag XVII er desuden blevet opdelt i en del A og en del B, og for produkter, der er opført i bilag XVII, del B (og som ikke er opført i bilagets del A), gælder forbuddet ikke indtil 8. januar 2023 for kontrakter, som er indgået inden 7. oktober 2022. Overgangsperioden gælder ikke for varer under KN-kode 7207 11 og 7207 12 10. For disse varer er der fastsat en toldkontingentmængde i ændringsforordningen. Hvis mængden opbruges inden for kontingentperioden, er der importforbud mv. indtil næste kontingentperiode.
 • Forbud fra 30. september 2023 mod at importere eller købe jern- og stålprodukter, som står opført i bilag XVII, når de forarbejdes i et ikke-EU-land og indeholder jern- og stålprodukter med oprindelse i Rusland, jf. bilag XVII. For varer under KN-kode 7207 11 og 7207 12 10 gælder forbuddet først fra henholdsvis 1. april 2024 og 1. oktober 2024.
 • Myndighederne kan dog i helt særlige tilfælde tillade import mv. af de varer, der er opført i bilag XVII, del B. Se også den tidligere nyhed om forbud mod import af jern- og stålprodukter fra Rusland og nye forbud mod eksport af en række produkter til Rusland.
 • Udvidelse af listen over restriktionsramte produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf. oversigten i bilag XXI (se ændringsforordningens bilag VI). Bilag XXI er desuden blevet opdelt i en del A og en del B, og for produkter, der er opført i bilag XXI, del B, gælder forbuddet ikke indtil 8. januar 2023 for kontrakter, som er indgået inden 7. oktober 2022.
 • Forbuddet mod import mv. af produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, gælder ikke for indkøb i Rusland, som er nødvendige for driften af EU’s og EU-landenes diplomatiske og konsulære repræsentationer.
 • Myndighederne kan dog i helt særlige tilfælde tillade import mv. af de varer, der er opført i bilag XVII, del B. Se også den tidligere nyhed om nye forbud mod import fra og eksport til Rusland af visse produkter.

Læs mere om forbuddene og undtagelserne i forordningens artikel 3g og 3i.

Eksportrestriktioner

Den nye sanktionspakke omfatter bl.a. følgende udvidelser og justeringer af eksisterende eksportforbud:

Læs mere om forbuddene og undtagelserne i forordningens artikel 2a, 2aa, 3c og 3k.

Udvidelse af forbud mod adgang til havne i EU for fartøjer

Det eksisterende forbud mod adgang til havne i EU for fartøjer under russisk flag udvides til efter 8. april 2023 også at gælde alle fartøjer, der er certificeret af det russiske skibsregister.

Derudover giver ændringsforordningen myndighederne mulighed for at tillade anløb, hvis fartøjet opfylder følgende krav:

 • har sejlet under russisk flag i henhold til en såkaldt bareboat charter-registrering, der oprindeligt blev foretaget før 24. februar 2022
 • har genoptaget sin ret til at sejle under flag fra den underliggende medlemsstats register inden 31. januar 2023
 • ikke ejes eller kontrolleres af en russisk statsborger eller en juridisk person eller enhed oprettet i henhold til russisk lovgivning.

Se også den tidligere nyhed om forbud mod adgang til havne i EU for fartøjer under russisk flag og den efterfølgende nyhed om justeringer af eksisterende sanktioner.

Vær opmærksom på, at fartøjer, der er certificeret af det russiske skibsregister, ikke er omfattet af den forståelse af ”fartøj”, som fremgår af den tidligere nyhed.

Læs mere om forbuddet og undtagelserne i forordningens artikel 3ea.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.