Import og handel

30.800

2 mio.

189 mia.

24 mia.

140 mia.

Eksport

18.300

1,7 mio.

311 mia.

45 mia.

Trafik

89.000

7,2 mio.

36 mio.

Toldstyrelsen

11.038

48.896