Toldstyrelsen

47.553

Import og handel

31.217

1,89 mio.

194 mia.

22,7 mia.

154 mia.

Eksport

17.685

1,61 mio.

343 mia.

35,8 mia.

Trafik

89.000

3,1 mio.

9,3 mio.