Toldstyrelsen

55.011

Import og handel

38.128

2,72 mio.

252,6 mia.

181 mia.

Eksport

18.834

2,09 mio.

381,7 mia.

Trafik

89.000

3,6 mio.

11,7 mio.