Strategi og pejlemærker

Toldstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

De fem strategiske pejlemærker er:

Kompetent styrelse

Toldstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

Smidig handel

Toldstyrelsen skal sikre høj regelefterlevelse og korrekt afregning af told ved handel på tværs af grænser gennem effektiv toldkontrol og målrettet vejledning.

Forhindre ulovlige varer

Toldstyrelsen skal beskytte samfundet mod indførslen af farlige og illegale varer gennem effektiv kontrol, målrettet vejledning og tæt samarbejde med andre myndigheder.

Faglig kultur

Toldstyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.

Effektive toldsystemer

Toldstyrelsen skal sikre drifts- og kundenær implementering af den nye EU-Toldkodeks og den nødvendige proces- og toldfaglige viden i udviklingen af de nye toldsystemer og i overgangsfasen også af de eksisterende toldsystemer.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Toldstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker. Hent Toldstyrelsens mål- og resultatplan (pdf).

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Der er for 2019 ikke udbetalt engangsvederlag.

Illustration af Toldstyrelsens strategi