Sådan behandler vi dine personoplysninger

Her kan du læse mere om, hvordan Toldstyrelsen behandler personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen. Du kan læse Skatteforvaltningens overordnede privatlivspolitik her

 • Kontaktoplysninger på dataansvarlig

  Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen, som er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Drejer din henvendelse sig om toldrelaterede sager (eller er du i tvivl), kan du skrive til toldst@toldst.dk eller kontakte sagsbehandleren i en given sag.

  Find Toldstyrelsens øvrige kontaktoplysninger.

  Vær opmærksom på, at en almindelig mail ikke er krypteret. Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller andre oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende en krypteret mail.

 • Dine rettigheder

  Du har en række rettigheder, når Toldstyrelsen behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne herunder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til indsigt
  Du har ret til indsigt i Toldstyrelsens behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at få bekræftet, om der behandles oplysninger om dig, og at du kan få udleveret en kopi af oplysningerne. Du får også en række andre oplysninger, herunder mange af de oplysninger, som du også kan finde på denne side, fx formålet med behandlingen af oplysningerne, eventuelle modtagere, klagemuligheder mv.

  Ret til rettelse
  Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

  Ret til sletning
  Du har som udgangspunkt ret til at få oplysninger om dig selv slettet hos Toldstyrelsen. Toldstyrelsen kan dog være forpligtet til at gemme oplysninger i en periode, inden de må slettes. Læs mere under punktet Journalisering og aktindsigt.

  Ret til begrænset behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det vil sige, at Toldstyrelsen fortsat opbevarer oplysningerne, men at vi ikke bruger dem, medmindre vi har dit samtykke, eller lovgivningen eksplicit tillader det.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Toldstyrelsens behandling af dine oplysninger. I sådanne tilfælde må Toldstyrelsen ikke længere behandle oplysningerne. Vær opmærksom på, at du skal begrunde den særlige situation, som gør, at behandlingen er et problem for dig.

  Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som du har afgivet, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Vær opmærksom på, at retten ikke gælder i forbindelse med offentlig myndighedsudøvelse, som primært er det, Toldstyrelsen udøver.

 • Kontakt til databeskyttelsesrådgiveren

  Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) er også databeskyttelsesrådgiver for Toldstyrelsen.

  Du kan henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren på dpo@ufst.dk, hvis du har spørgsmål om Toldstyrelsens behandling af dine personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.

  Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren.

  Vær opmærksom på, at en almindelig mail ikke er krypteret. Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller andre oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende en krypteret mail.

 • Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Toldstyrelsen eller den øvrige Skatteforvaltning behandler dine personoplysninger på.

  Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed i Danmark, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.

  Læs mere om klager til Datatilsynet.

Angivelse af varer

Varer fra tredjelande, som indføres til EU fra et tredjeland eller udføres fra EU til et tredjeland, skal angives til toldmyndighederne efter gældende regler. Angivelser registreres elektronisk og med afsæt i forskellige standardformularer – under ét benævnt som ”angivelser”. Personoplysninger kan indgå i angivelserne.

Sådan behandler vi personoplysninger i angivelser

 • Hvad er formålet og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Angivelserne har til formål at sikre grundlaget for effektive risikovurderinger, korrekt afregning af told samt kontrol med varerne. Toldangivelse og risikovurdering foregår som udgangspunkt automatisk via toldsystemerne. De oplysninger, som skal indgå i angivelserne, og den efterfølgende elektroniske behandling heraf følger direkte af EU-lovgivningen.

  Toldstyrelsen udtager og behandler angivelser fra systemerne, når det er nødvendigt for Toldstyrelsens opgaver, fx i forbindelse med administration eller ved kontrol af angivelser og varer.

  Toldstyrelsens behandling af personoplysninger i relation til angivelser har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 6, stk. 1, litra e.

 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Angivelser indeholder kun personoplysninger om borgere eller enkeltmandsvirksomheder, som er direkte involveret i toldprocedurer for varer til eller fra lande uden for EU.

  Ud over informationer om varen, dens værdi mv. indeholder angivelser blandt andet navnet på afsender og modtager, disses adresse og eventuelt et EORI-nummer, som er et særligt toldidentifikations-nummer, som man kan blive registreret med.

  Automatiske afgørelser – beregning af toldskyld i toldsystemerne
  Angivelser skal efter reglerne på toldområdet angives til og behandles i toldsystemerne. På baggrund af varens toldværdi, varekode mv., som er afgivet i angivelsen, beregner toldsystemerne automatisk den toldskyld, der skal betales og/eller stilles sikkerhed for af en borger eller virksomhed.

  Konsekvens ved at undlade at angive varer
  Mangelfuld eller fejlagtigt angivelse af varer, betaling eller sikkerhedsstillelse for toldskyld mv. medfører, at varen tilbageholdes. Afhængigt af omstændighederne kan du desuden risikere at få en bøde eller anden straf.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Videregivelser i Danmark
  Oplysninger fra angivelserne videregives til Danmarks Statistik, hvor de danner grundlag for blandt andet handelsstatistikkerne.

  Videregivelser inden for EU
  Oplysninger fra angivelser, risikoanalyser og kontrolresultater indgår i fælles EU-databaser og videregives specifikt til toldmyndighederne i de EU-lande, som involveres i den enkelte import, forsendelse eller eksport.

  Videregivelser til lande uden for EU
  I de tilfælde, hvor varer sendes til et land, der har tiltrådt Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, videregives oplysninger elektronisk fra forsendelsesangivelsen til det pågældende land.

  Toldstyrelsen samarbejder med og kan videregive oplysninger om angivelser til toldmyndighederne i visse lande uden for EU, fx for at validere ægtheden af en given angivelse. Læs mere om bistandsaftalerne og udvekslingen af oplysninger med andre myndigheder under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Når de nye toldsystemer til håndtering af angivelserne er færdigudviklet og taget i brug, bliver toldangivelser slettet efter ti år. EORI-registreringer gemmes ti år efter deres udløb. I det omfang angivelser og EORI-numre indgår i administration, kontrolsager eller anden sagsbehandling, vil de konkrete oplysninger kunne blive gemt i en længere periode i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt

Pengeangivelser

Personer, som ønsker at ind- eller udføre kontanter og andre likvide midler med en værdi på 75.000 kr. eller derover fra Danmark, skal angive beløbet til Toldstyrelsen. Angivelsen kaldes i daglig tale en pengeangivelse, men omfatter også andet end kontanter, fx rejsechecks eller værdipapirer.

Læs mere om, hvordan du angiver likvider, på skat.dk.

Sådan behandler vi personoplysninger i pengeangivelser

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Ind- og udførsel af likvide midler fra Danmark med en værdi på 75.000 kr. eller derover skal angives. Det er for at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme, men også for at overvåge bevægelsen af likvide midler helt generelt (statistisk).

  Toldstyrelsen registrerer og gemmer pengeangivelserne. Angivelserne indgår i Toldstyrelsens arbejde med at kontrollere, at ind- og udførsel af likvide midler er angivet korrekt. Angivelserne indgår også i Toldstyrelsens arbejde med at udarbejde anonyme statistikker om likvide midlers bevægelser over grænserne.

  Oplysninger fra angivelserne videregives til de myndigheder, som har kompetencen til at overvåge og efterforske sager om hvidvask og finansiering af terrorisme. Det samme gælder konstaterede overtrædelser af pligten til at angive likvide midler.

  Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med Toldstyrelsens håndtering af pengeangivelser har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Pengeangivelser kan omfatte personoplysninger om borgere, repræsentanter for virksomheder og/eller enkeltmandsvirksomheder.

  Toldstyrelsen behandler almindelige identifikationsoplysninger, herunder cpr-nummer, i pengeangivelserne. De konkrete oplysninger kan ses i blanketten her

  Strafbare forhold eller mistanke herom behandles i de tilfælde, hvor Toldstyrelsen ved en kontrol konstaterer, at likvide midler ikke er angivet korrekt.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Toldstyrelsen skal stille oplysninger fra alle pengeangivelser vedrørende ledsagede ind- og udførsler af likvider fra EU til rådighed for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

  Angivelserne videregives sammen med andre sager i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt. 

  Læs mere om udvekslingen af oplysninger med andre myndigheder under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder. 

  Konsekvens ved at undlade at angive likvider
  Manglende eller mangelfuld angivelse af likvide midler kan medføre, at de likvide midler tilbageholdes af Toldstyrensen, indtil de nærmere omstændigheder er udredt. Afhængigt af omstændighederne kan du desuden risikere at få en bøde eller anden straf.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Oplysninger fra pengeangivelserne samles og gemmes i en treårig periode til administrative og statistiske formål i Toldstyrelsen. De enkelte angivelser gemmes desuden i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor angivelsen er afgivet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.

Ansøgninger

Virksomheder og personer kan og skal i nogle sammenhænge sende en ansøgning til Toldstyrelsen. Der kan fx ansøges om bindende tariferingsoplysning, bevillinger og deltagelse i en sikkerhedsstillelsesordning. Ansøgningerne indeholder forskellige personoplysninger, men det vil typisk være varen eller ordningen, som der ansøges om, som er i fokus.

I forbindelse med nogle bevillingstyper er Toldstyrelsen dog forpligtet til at kontrollere visse personers efterlevelse af told- og skattelovgivningen som en forudsætning for ansøgerens ret til at få eller opretholde bevillingen. Her vil Toldstyrelsen derfor også have personer i fokus.

Sådan behandler vi personoplysninger i forbindelse med bevillinger og sikkerhedsstillelser

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen skal ifølge såvel EU-regler som danske regler behandle forskellige typer af ansøgninger på toldområdet. Toldstyrelsen – og hvor det er relevant andre toldmyndigheder i EU – fører efterfølgende kontrol med, at forudsætningerne og kravene bag afgørelserne overholdes.

  Behandling af personoplysninger i relation til ansøgninger og bevillinger har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Ansøgninger om bindende tariferingsoplysning, bevillinger og deltagelse i en sikkerhedsstillelsesordning mv. vil indeholde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og lignende på ansøgerens kontaktperson og eventuelt ledelsen i den ansøgende virksomhed. Herudover modtager Toldstyrelsen ofte organisationsbeskrivelser og lignende med navne på ansatte, som ikke indgår direkte i sagsbehandlingen.

 • Hvorfra indsamles oplysningerne om mig?

  Toldstyrelsen modtager alle oplysninger fra ansøgeren. Hvor det er relevant, validerer vi de oplysninger, vi modtager, i Skatteforvaltningens systemer.

  I forbindelse med nogle bevillinger og sikkerhedsstillelsesordninger er det et krav, at Toldstyrelsen kontrollerer ansøgerens regelefterlevelse. Her skal vi blandt andet undersøge, hvordan visse personer i ansøgerens organisation har efterlevet told- og skattelovgivningen de seneste tre år. For disse personer vil Toldstyrelsen indhente navn, adresse og relevant id-nummer (fx cpr-nummer) fra virksomheden. Ud fra disse oplysninger undersøger Toldstyrelsen, om de pågældende personer er registreret med overtrædelsessager af told- og skattelovgivningen inden for de sidste tre år. Toldmyndighederne i andre lande kan også blive inddraget, fx hvor der er tale om personer, der er bosiddende i andre lande.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Som udgangspunkt skal ansøgninger registreres i fælles EU-systemer, som Toldstyrelsen på linje med andre toldmyndigheder skal bruge til at administrere de forskellige ordninger, der kan ansøges om. De øvrige toldmyndigheder i EU kan herfra tilgå ansøgningerne, når det er relevant i deres administration og kontrol af ordningerne.

  Ansøgningerne behandles også i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem, hvorfra de videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt.

  Læs mere om udvekslingen af oplysninger med andre myndigheder under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Når Toldstyrelsen modtager en ansøgning, indgår den i Toldstyrelsens og de EU-fælles administrative systemer, hvor bevillingen eller sikkerhedsordningen fremgår og vedligeholdes, indtil de udløber. Afhængigt af relevans gemmes de herefter i en periode af hensyn til dokumentations- og revisionsformål.

  Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor sagsbehandlingen af sagen er afsluttet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt

Kontrolsager

Når Toldstyrelsen kontrollerer dine varer, dine pakker, din bagage eller andet, registrerer vi som udgangspunkt ingen oplysninger om dig.

Toldstyrelsen kan eventuelt bede om pasoplysninger og rejseinformationer, tage fotos, gennemføre scanninger mv. Toldstyrelsen gemmer kun sådanne oplysninger i særlige situationer, fx hvor vi konstaterer eller mistænker uregelmæssigheder i form af illegale varer mv.

Sådan behandler vi personoplysninger i kontrolsager

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen skal på baggrund af EU-regler og reglerne i toldloven føre kontrol med varer og likvide midler, der indføres, udføres eller er i transit gennem Danmark. Formålet er at kontrollere, at der sker korrekt afregning af told, og at beskytte det danske samfund mod illegale varer m.m.

  Når vi opretter en kontrolsag, registrerer vi oplysninger dels om varen, som er sagens genstand, og dels om de involverede personer, så Toldstyrelsen kan behandle sagen eller overdrage den til rette myndighed.

  Behandling af personoplysninger i relation til Toldstyrelsens kontrolopgave har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Kontrolsager kan omfatte personoplysninger om såvel borgere som enkeltmandsvirksomheder.

  I kontrolsager vil Toldstyrelsen, i tilknytning til sagens øvrige informationer, som regel kun behandle oplysninger som navn, fødselsdato, id-nummer (pas, kørekort eller lignende), cpr-nummer, adresseoplysninger, rejse- og ruteoplysninger, indregistreringsnummer på et eventuelt transportmiddel, eventuelle tidligere kontrolsager mv.

  Ud over en skriftlig rapport eller formular kan en kontrolsag omfatte fx fotos, scanninger, kopier af kvitteringer og andet, som er relevant for sagen.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  En del sager afgøres af Toldstyrelsen og den øvrige Skatteforvaltning, og andre sager videregives til andre danske myndigheder, som har kompetence til at træffe afgørelse på et givent område, fx politiet eller Fødevarestyrelsen.

  Som led i det internationale kontrolsamarbejde på toldområdet udveksler Toldstyrelsen oplysninger om mistanke og konkrete overtrædelser af toldlovgivningen med toldmyndigheder i andre lande. Det sker navnlig inden for EU, men også med toldmyndigheder uden for EU. Læs mere herom under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder.

  Alle sager i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Efter afslutningen af en kontrol, som ikke munder ud i en sag, sletter Toldstyrelsen alle personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med kontrollen, fx fotos. Afhængigt af omstændighederne kan situationen blive noteret i Toldstyrelsens vagtrapport – uden at der heri nævnes kontrollerede personer direkte. Alle oplysninger slettes i vagtrapporten efter tre år.

  Når en kontrol munder ud i en sag, gemmes alle relevante sagsoplysninger i et sagsbehandlingssystem. Der gøres ligeledes notat om sagen i Toldstyrelsens vagtrapport, hvor oplysningen slettes igen efter tre år. Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor sagen er afsluttet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt

Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder

Toldstyrelsen samarbejder løbende med andre myndigheder i Danmark og udlandet og udveksler i nogle tilfælde personoplysninger. Det sker både som led i varetagelsen af vores administrative opgaver og pligter og som led i kontrolopgaven.

Sådan behandler vi personoplysninger i samarbejdet med andre myndigheder

 • Hvad er formålet og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen har efter såvel EU-regler som danske regler mulighed for at udveksle oplysninger med andre inden- og udenlandske myndigheder – også toldmyndigheder uden for EU. Udveksling sker, både når det er nødvendigt for at varetage Toldstyrelsens opgaver, og når det er nødvendigt for andre myndigheders arbejde.

  Behandling af personoplysninger i relation til Toldstyrelsens samarbejder har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer)
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g (følsomme oplysninger).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  De personoplysninger, som udveksles i samarbejdet med andre myndigheder, kan omfatte både borgere, ledelse af eller repræsentanter for virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.

  De konkrete oplysninger kan være meget forskellige afhængigt af en sags karakter. I kontrolsager kan der fx – i tilknytning til sagens øvrige informationer – udveksles oplysninger om navn, fødselsdato, id-nummer (pas, kørekort eller lignende), cpr-nummer, adresse, rejse- og ruteoplysninger, indregistreringsnummer på eventuelt transportmiddel, eventuelle tidligere kontrolsager mv.

 • Videregivelse til andre danske myndigheder

  Toldstyrelsen modtager mange anmodninger om udlevering af oplysninger efter forvaltningslovens regler og persondatareglerne til brug for andre myndigheders sagsbehandling. Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen og kan derfor også, hvor det er nødvendigt, udlevere personers skatteoplysninger til andre myndigheder, herunder oplysninger om religions- og fagforeningsforhold.

  Toldstyrelsen videregiver også oplysninger til andre myndigheder af egen drift. Det sker, hvis det følger direkte af lovgivningen, og i de sager, hvor Toldstyrelsen har konstateret eller har mistanke om overtrædelse af reglerne, men hvor Toldstyrelsen ikke er den rette myndighed til at træffe en afgørelse.

 • Videregivelse til andre myndigheder i EU

  Toldstyrelsen og de øvrige toldmyndigheder i EU er på grundlag af EU-regler og konventioner forpligtet til at samarbejde og udveksle informationer. Udveksling sker fx, når en oplysning er nødvendig i toldadministrationen, eller for at kunne forebygge, efterforske eller retsforfølge en overtrædelse af toldreglerne i Danmark eller andre EU-lande.

  Når Toldstyrelsen vurderer, at oplysninger fra kontrolsager eller andre omstændigheder kan bidrage til forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgelse af forhold, som enten er i strid med reglerne på toldområdet i EU eller kan udgøre en alvorlig overtrædelse af nationale toldregler i andre EU-lande, skal vi videregive oplysninger herom til de relevante myndigheder. Inden videregivelsen vurderer Toldstyrelsen, om der er afgørende hensyn til offentlige interesser, som gør, at personer i sagen ikke skal underrettes om videregivelsen. Videregivelsen sker i nogle tilfælde via registreringer i fælleseuropæiske informations- og sagssystemer på toldområdet.

 • Videregivelse til andre myndigheder uden for EU

  Toldstyrelsen udleverer kun oplysninger, herunder personoplysninger, til toldmyndigheder i lande uden for EU, som er omfattet af en mellemfolkelig aftale på toldområdet, som Danmark er part i. Det vil sige, at personoplysninger kun udleveres på baggrund af retligt bindende instrumenter i form af konventioner eller bistandsaftaler med de pågældende lande.

  Det er meget forskelligt, hvilke konkrete oplysninger der må udveksles på baggrund af de forskellige konventioner og aftaler. Toldstyrelsen foretager derfor altid en konkret vurdering. Find de enkelte konventioner og aftaler, som anvendes, herunder:

  Aftale af 11. september 1981 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gensidig bistand i toldsager

  Samarbejdsaftale mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre om kontrol af varer

  Aftale af 20. juni 1991 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Amerikas Forenede Stater om gensidig bistand i toldsager

  Aftale af 13. august 1997 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Den Russiske Føderation om gensidig bistand i toldsager

  Aftale af 17. februar 1998 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Republikken Makedonien om gensidig bistand i toldsager 

  Liste over bistandsaftaler på toldområdet indgået af EU med tredjelande

  WTO-aftalen om handelsfacilitering, som EU har tiltrådt på vegne af medlemslandene 

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Som offentlig myndighed skal Toldstyrelsen kunne dokumentere, hvilke oplysninger som er udvekslet i samarbejdet med andre myndigheder. Udvekslede oplysninger gemmes derfor i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor sagsbehandlingen af sagen er afsluttet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.

  Det evalueres løbende, om de kontrolsager, som registreres i de fælleseuropæiske informations- og sagssystemer, skal forblive registrerede. Sagerne slettes, når det vurderes, at der ikke længere er afgørende hensyn til offentlige interesser bag en fortsat registrering – som regel efter ét år.

Nyhedsbreve og sociale medier

Toldstyrelsen benytter forskellige kommunikationskanaler, fx nyhedsbreve og sociale medier, som borgere og virksomheder kan vælge at følge.

Hvis du tilmelder dig Toldstyrelsens nyhedsbrev eller stiller spørgsmål til Toldstyrelsens opslag via de sociale medier, vil Toldstyrelsen behandle personoplysninger om dig.

Sådan behandler vi personoplysninger fra digitale kanaler

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen har efter såvel EU-regler som danske regler mulighed for at udveksle oplysninger med andre inden- og udenlandske myndigheder – også toldmyndigheder uden for EU. Udveksling sker, både når det er nødvendigt for at varetage Toldstyrelsens opgaver, og når det er nødvendigt for andre myndigheders arbejde.

  Behandling af personoplysninger i relation til Toldstyrelsens samarbejder har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer)
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g (følsomme oplysninger).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  De personoplysninger, som udveksles i samarbejdet med andre myndigheder, kan omfatte både borgere, ledelse af eller repræsentanter for virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.

  De konkrete oplysninger kan være meget forskellige afhængigt af en sags karakter. I kontrolsager kan der fx – i tilknytning til sagens øvrige informationer – udveksles oplysninger om navn, fødselsdato, id-nummer (pas, kørekort eller lignende), cpr-nummer, adresse, rejse- og ruteoplysninger, indregistreringsnummer på eventuelt transportmiddel, eventuelle tidligere kontrolsager mv.

 • Videregivelse til andre danske myndigheder

  Toldstyrelsen modtager mange anmodninger om udlevering af oplysninger efter forvaltningslovens regler og persondatareglerne til brug for andre myndigheders sagsbehandling. Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen og kan derfor også, hvor det er nødvendigt, udlevere personers skatteoplysninger til andre myndigheder, herunder oplysninger om religions- og fagforeningsforhold.

  Toldstyrelsen videregiver også oplysninger til andre myndigheder af egen drift. Det sker, hvis det følger direkte af lovgivningen, og i de sager, hvor Toldstyrelsen har konstateret eller har mistanke om overtrædelse af reglerne, men hvor Toldstyrelsen ikke er den rette myndighed til at træffe en afgørelse.

 • Videregivelse til andre myndigheder i EU

  Toldstyrelsen og de øvrige toldmyndigheder i EU er på grundlag af EU-regler og konventioner forpligtet til at samarbejde og udveksle informationer. Udveksling sker fx, når en oplysning er nødvendig i toldadministrationen, eller for at kunne forebygge, efterforske eller retsforfølge en overtrædelse af toldreglerne i Danmark eller andre EU-lande.

  Når Toldstyrelsen vurderer, at oplysninger fra kontrolsager eller andre omstændigheder kan bidrage til forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgelse af forhold, som enten er i strid med reglerne på toldområdet i EU eller kan udgøre en alvorlig overtrædelse af nationale toldregler i andre EU-lande, skal vi videregive oplysninger herom til de relevante myndigheder. Inden videregivelsen vurderer Toldstyrelsen, om der er afgørende hensyn til offentlige interesser, som gør, at personer i sagen ikke skal underrettes om videregivelsen. Videregivelsen sker i nogle tilfælde via registreringer i fælleseuropæiske informations- og sagssystemer på toldområdet.

 • Videregivelse til andre myndigheder uden for EU

  Toldstyrelsen udleverer kun oplysninger, herunder personoplysninger, til toldmyndigheder i lande uden for EU, som er omfattet af en mellemfolkelig aftale på toldområdet, som Danmark er part i. Det vil sige, at personoplysninger kun udleveres på baggrund af retligt bindende instrumenter i form af konventioner eller bistandsaftaler med de pågældende lande.

  Det er meget forskelligt, hvilke konkrete oplysninger der må udveksles på baggrund af de forskellige konventioner og aftaler. Toldstyrelsen foretager derfor altid en konkret vurdering. Find de enkelte konventioner og aftaler, som anvendes, herunder:

  Aftale af 11. september 1981 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gensidig bistand i toldsager

  Samarbejdsaftale mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre om kontrol af varer

  Aftale af 20. juni 1991 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Amerikas Forenede Stater om gensidig bistand i toldsager

  Aftale af 13. august 1997 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Den Russiske Føderation om gensidig bistand i toldsager 

  Aftale af 17. februar 1998 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Republikken Makedonien om gensidig bistand i toldsager

  Liste over bistandsaftaler på toldområdet indgået af EU med tredjelande

  WTO-aftalen om handelsfacilitering, som EU har tiltrådt på vegne af medlemslandene

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Som offentlig myndighed skal Toldstyrelsen kunne dokumentere, hvilke oplysninger som er udvekslet i samarbejdet med andre myndigheder. Udvekslede oplysninger gemmes derfor i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor sagsbehandlingen af sagen er afsluttet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.

  Det evalueres løbende, om de kontrolsager, som registreres i de fælleseuropæiske informations- og sagssystemer, skal forblive registrerede. Sagerne slettes, når det vurderes, at der ikke længere er afgørende hensyn til offentlige interesser bag en fortsat registrering – som regel efter ét år.

Journalisering og aktindsigt

Skatteforvaltningen, som Toldstyrelsen er en del af, er som offentlig myndighed forpligtet til at journalisere (gemme) notater, dokumenter, mailkorrespondancer og andet materiale, som indgår i vores sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed i øvrigt. Materialet videregives til Rigsarkivet.

Der kan blive begæret aktindsigt i såvel journaler som andet materiale, og dermed kan vi være forpligtede til at udlevere oplysninger om dig.

Sådan behandler vi journaliserede personoplysninger

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Formålet med journaliseringspligten, arkiveringspligten og aktindsigtsreglerne er at sikre dokumentation for og gennemsigtighed omkring offentlige myndigheders arbejde. Toldstyrelsen og de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen bruger også journalerne i det daglige arbejde, når det er nødvendigt for vores opgaver.

  Behandling af personoplysninger i relation til journalisering, arkivering og aktindsigt i Toldstyrelsen har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer)
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g (følsomme oplysninger).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  De personoplysninger, som Toldstyrelsen behandler, kan omfatte både borgere, ledelse af eller repræsentanter for virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.

  De konkrete personoplysninger, som indgår i Toldstyrelsens arbejde, og som journaliseres og arkiveres, kan være meget forskelligartede og omfatte både almindelige oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og i enkelte tilfælde også følsomme personoplysninger.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Skatteforvaltningens journaler overføres periodisk til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.

  Hvis Toldstyrelsen eller en anden styrelse i Skatteforvaltningen modtager en begæring om aktindsigt, kan vi være forpligtede til at udlevere oplysninger om dig i forhold til en given sag. Der findes dog en række undtagelser til aktindsigtsreglerne, og du skal derfor ikke være bekymret for, at vi udleverer rent private eller fortrolige oplysninger om dig.

  Læs mere om muligheden for videregivelse til andre myndigheder under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Journaliserede oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor en given sag er blevet afsluttet.