Angivelse af varer

Varer fra tredjelande, som indføres til EU fra et tredjeland, føres igennem EU eller udføres fra EU til et tredjeland, skal angives og risikovurderes af toldmyndighederne efter gældende regler. Personoplysninger kan indgå i angivelserne, fx identifikationsoplysninger om varemodtager og -afsender.

Toldreglerne giver flere muligheder for, hvem der kan indgive angivelsen, men i praksis er det ofte transportøren eller speditøren, som indgiver angivelsen til Toldstyrelsen. Angivelser registreres elektronisk og med afsæt i forskellige lovfastsatte standardformularer – under ét benævnt som ”angivelser”.

Sådan behandler vi personoplysninger i angivelser

 • Hvad er formålet med behandlingen af mine oplysninger?

  Angivelserne har til formål dels at sikre grundlaget for korrekt afregning af told og afgifter, dels at danne grundlag for en risikobaseret kontrol med regler for indførsel, udførsel eller transit af varer, der er fastsat af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde.

  Oplysningerne i angivelsen gennemgår en risikoanalyse for at vurdere, om der bør foretages en kontrol. Kriterierne for analysen tager udgangspunkt i erfaringer og analyser af tidligere kontrolsager samt oplysninger fra andre myndigheder. Hvis din angivelse eller vare udtages til kontrol, er det ikke ensbetydende med, at Toldstyrelsen har et særligt fokus på dig i forbindelse med risikoanalyser. Kontrollen kan være stikprøvebaseret eller skyldes forskellige forhold.

  Toldangivelse og risikovurdering foregår som udgangspunkt automatisk via toldsystemerne. De oplysninger, som skal indgives i angivelserne, og den efterfølgende behandling af oplysningerne i systemerne følger af lovgivningen.

  Toldstyrelsen udtager og behandler angivelser fra systemerne, når det er nødvendigt for styrelsens opgaver, fx i forbindelse med ekspedition og kontrol af angivelser og varer, i forbindelse med aktindsigter og i forbindelse med samarbejdet med andre myndigheder. Referencer til angivelsen eller kopier af oplysningerne bliver da gemt som dokumentation sammen med kontrolresultater mv. Oplysningerne indgår desuden, sammen andre erfaringer, i Toldstyrelsens efterfølgende kontrolarbejde.

  Læs mere under ”Kontrolsager”, ” Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder” og ”Journalisering og aktindsigt”. 

 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Angivelser kan indeholde oplysninger om borgere og enkeltmandsvirksomheder, som er involveret i toldprocedurer for varer, dvs. varer, som er omfattet af toldreglerne, og som fx medbringes eller sendes med post, kurér eller fragtmand ind i, igennem eller ud af EU.

  Ud over informationer om varen, dens værdi mv. indeholder angivelser blandt andet navnet på klarerer (den, som angiver), afsender og modtager af varen, disses adresse og eventuelt et EORI-nummer, som er et særligt toldidentifikationsnummer, som man kan blive registreret med. Tilsvarende kan angivelsen indeholde oplysninger om repræsentanter for ovenstående parter.

 • Hvad er hjemlen bag behandlingen af mine oplysninger?

  Toldstyrelsens behandlingsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 6, stk. 1, litra e. Dvs. at behandlingen enten følger direkte af lov eller er nødvendig for Toldstyrelsens lovfastsatte opgaver.

  De nærmere regler om angivelse af varer findes i:

  • EU’s toldkodeks: Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen
  • Kommissionens delegerede forordning: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015, til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen
  • Kommissionens gennemførelsesforordning: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015, om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen
  • Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure
  • Toldloven: bekendtgørelse af toldloven, LBK nr. 28 af 11/01/2018,
  • Toldbehandlingsbekendtgørelsen: bekendtgørelse om toldbehandling, BEK nr. 1080 af 01/06/2021
  • Lov om Danmarks Statistik: LBK nr. 610 af 30/05/2018.

   

  Med hensyn til hjemlen bag den mere manuelle behandling henvises til beskrivelserne under ”Kontrolsager”, ”Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder” og ”Journalisering og aktindsigt”. 

 • Automatiske afgørelser – beregning af toldskyld i toldsystemerne

  Angivelser skal efter reglerne på toldområdet angives til og behandles i toldsystemerne. På baggrund af varens toldværdi, varekode mv., som er angivet i angivelsen, beregner toldsystemerne automatisk den toldskyld, der skal betales og/eller stilles sikkerhed for af en borger eller virksomhed.

 • Konsekvens ved at undlade at angive varer

  Undladelse af at angive varer eller mangelfuld angivelse af varer, betaling eller sikkerhedsstillelse for toldskyld mv. medfører, at varen ikke kan ind- eller udføres. Afhængigt af omstændighederne kan du desuden risikere at få en bøde eller anden straf.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Herunder beskrives de generelle videregivelser af oplysninger, som sker løbende fra toldsystemerne.

  Læs mere om videregivelser i forbindelse med konkrete kontrolsager eller efter konkret anmodning fra en anden dansk eller udenlandsk myndighed under ”Kontrolsager” og ”Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder”.

  Videregivelser i Danmark
  Oplysninger fra angivelserne videregives til Danmarks Statistik, hvor de danner grundlag for blandt andet handelsstatistikker. I det omfang oplysningerne fra angivelserne også indgår i manuel sagsbehandling, vil de også blive videregivet til Rigsarkivet. Læs mere under ”Journalisering og aktindsigt”.

  Videregivelser inden for EU
  Oplysninger fra angivelser, risikoanalyser og kontrolresultater indgår i nogle tilfælde i fælles EU-databaser, hvorfra de kan blive videregivet til toldmyndigheder i de EU-lande, som er involveret i den enkelte indførsel, forsendelse eller udførsel.

  Videregivelser til lande uden for EU
  I de tilfælde, hvor varer sendes til et land, der har tiltrådt Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, videregives oplysninger elektronisk fra forsendelsesangivelsen til det pågældende lands toldmyndigheder.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Angivelserne bliver slettet ti år efter udløbet af indeværende år.

  I det omfang oplysningerne fra angivelserne også indgår i manuel sagsbehandling, vil de blive gemt en længere periode i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Læs mere under Journalisering og aktindsigt