Angivelse af varer

Varer fra tredjelande, som indføres til EU fra et tredjeland eller udføres fra EU til et tredjeland, skal angives til toldmyndighederne efter gældende regler. Angivelser registreres elektronisk og med afsæt i forskellige standardformularer – under ét benævnt som ”angivelser”. Personoplysninger kan indgå i angivelserne.

Sådan behandler vi personoplysninger i angivelser

 • Hvad er formålet og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Angivelserne har til formål at sikre grundlaget for effektive risikovurderinger, korrekt afregning af told samt kontrol med varerne. Toldangivelse og risikovurdering foregår som udgangspunkt automatisk via toldsystemerne. De oplysninger, som skal indgå i angivelserne, og den efterfølgende elektroniske behandling heraf følger direkte af EU-lovgivningen.

  Toldstyrelsen udtager og behandler angivelser fra systemerne, når det er nødvendigt for Toldstyrelsens opgaver, fx i forbindelse med administration eller ved kontrol af angivelser og varer.

  Toldstyrelsens behandling af personoplysninger i relation til angivelser har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 6, stk. 1, litra e.

 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Angivelser indeholder kun personoplysninger om borgere eller enkeltmandsvirksomheder, som er direkte involveret i toldprocedurer for varer til eller fra lande uden for EU.

  Ud over informationer om varen, dens værdi mv. indeholder angivelser blandt andet navnet på afsender og modtager, disses adresse og eventuelt et EORI-nummer, som er et særligt toldidentifikations-nummer, som man kan blive registreret med.

  Automatiske afgørelser – beregning af toldskyld i toldsystemerne
  Angivelser skal efter reglerne på toldområdet angives til og behandles i toldsystemerne. På baggrund af varens toldværdi, varekode mv., som er afgivet i angivelsen, beregner toldsystemerne automatisk den toldskyld, der skal betales og/eller stilles sikkerhed for af en borger eller virksomhed.

  Konsekvens ved at undlade at angive varer
  Mangelfuld eller fejlagtigt angivelse af varer, betaling eller sikkerhedsstillelse for toldskyld mv. medfører, at varen tilbageholdes. Afhængigt af omstændighederne kan du desuden risikere at få en bøde eller anden straf.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Videregivelser i Danmark
  Oplysninger fra angivelserne videregives til Danmarks Statistik, hvor de danner grundlag for blandt andet handelsstatistikkerne.

  Videregivelser inden for EU
  Oplysninger fra angivelser, risikoanalyser og kontrolresultater indgår i fælles EU-databaser og videregives specifikt til toldmyndighederne i de EU-lande, som involveres i den enkelte import, forsendelse eller eksport.

  Videregivelser til lande uden for EU
  I de tilfælde, hvor varer sendes til et land, der har tiltrådt Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, videregives oplysninger elektronisk fra forsendelsesangivelsen til det pågældende land.

  Toldstyrelsen samarbejder med og kan videregive oplysninger om angivelser til toldmyndighederne i visse lande uden for EU, fx for at validere ægtheden af en given angivelse. Læs mere om bistandsaftalerne og udvekslingen af oplysninger med andre myndigheder under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Når de nye toldsystemer til håndtering af angivelserne er færdigudviklet og taget i brug, bliver toldangivelser slettet efter ti år. EORI-registreringer gemmes ti år efter deres udløb. I det omfang angivelser og EORI-numre indgår i administration, kontrolsager eller anden sagsbehandling, vil de konkrete oplysninger kunne blive gemt i en længere periode i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt