Angivelse, indberetning og registrering af mistanker vedrørende likvide midler

Ind- og udførsel til og fra Danmark af kontanter og andre likvide midler med en værdi svarende til 10.000 euro eller derover skal angives eller indberettes til Toldstyrelsen. Læs mere om, hvornår og hvordan du skal angive og indberette likvide midler, på skat.dk.

Nedenfor kan du læse om Toldstyrelsens behandling af angivelser og indberetninger, som styrelsen modtager eller selv udarbejder, ved overtrædelser af angivelsespligten, mistanker om kriminalitet mv.

Sådan behandler vi personoplysninger i angivelser, indberetninger og registrerede mistanker vedrørende likvide midler

 • Hvad er formålet med behandling af mine oplysninger?

  Indsamlingen af og den efterfølgende behandling af oplysninger i angivelser, indberetninger og registreringer af registrerede mistanker i relation til likvide midler skal forebygge og bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og andre kriminelle handlinger.

  Behandlingen indebærer dels en registrering og analyse af oplysningerne i Toldstyrelsen og den øvrige Skatteforvaltning, dels en videregivelse af oplysningerne til andre relevante myndigheder. Oplysningerne anvendes blandt andet også til anonyme statistikker om likvide midlers bevægelse over grænserne.

  Derudover sker behandlingen som led i Toldstyrelsens dokumentation af vores arbejde som offentlig myndighed.

 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Angivelser, indberetninger og registrering af mistanker kan omfatte personoplysninger om borgere, repræsentanter for virksomheder og enkeltmandsvirksomheder. Der er tale om oplysninger om den, som angiver de likvide midler, og oplysninger om ejere, modtagere og eventuelt afsender af de likvide midler, når de ikke er den samme som angiveren.

  Toldstyrelsen behandler identifikations- og kontaktoplysninger på personer, herunder cpr-nummer, når det er oplyst. Derudover indeholder blanketten ejer- og modtageroplysninger om de likvider midler, herunder oprindelsen og det tiltænkte anvendelsesformål for de likvide midler. De konkrete oplysninger kan ses i den relevante blanket på skat.dk.

  Strafbare forhold eller mistanke herom behandles i de tilfælde, hvor Toldstyrelsen ved en kontrol konstaterer, at likvide midler ikke er angivet eller indberettet korrekt, eller hvor der i forbindelse med kontrollen af likvide midler er indikationer på, at de likvide midler, uanset deres værdi, har forbindelse til en kriminel handling. I disse tilfælde vil der ud over oplysningerne i blanketterne og de afgivne forklaringer kunne blive behandlet kopi af pas og andre dokumenter som dokumentation for kontrollen.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Oplysningerne fra alle angivelser, indberetninger og registreringer af mistanker mv. videregives til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

  Derudover videregives alle oplysninger til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere under ”Journalisering og aktindsigt”. 

  Likvide midler, der passerer ind i eller ud af Danmark til eller fra et land uden for EU
  Oplysninger om alle overtrædelsessager samt mistanker om kriminelle handlinger bliver stillet til rådighed for de andre toldmyndigheder i EU via et fælleseuropæisk it-system, Customs Information System (CIS). Ved konkret mistanke om kriminelle handlinger, som Toldstyrelsen vurderer, kan skade EU's interesser, vil EU-Kommissionen og Europol også modtage oplysningerne.

  Likvide midler, der passerer ind i eller ud af Danmark til eller fra et andet EU-land
  Toldstyrelsen foretager en konkret vurdering af, om en given overtrædelsessag eller mistanke skal stilles til rådighed for andre myndigheder i EU via Customs Information System (CIS) eller på anden vis. Læs mere om CIS og udvekslingen af oplysninger med andre myndigheder i EU under ”Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder”.

  Myndigheder uden for EU
  Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive delt af Toldstyrelsen med toldmyndigheder uden for EU. Er det undtagelsesvist aktuelt, sker det i overensstemmelse med en bistandsaftale med det pågældende land, som er vedtaget ved lov. Læs mere under ”Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder”. 

 • Konsekvens ved at undlade at angive og indberette likvide midler

  Manglende eller mangelfuld angivelse eller indberetning af likvide midler kan medføre en bødestraf. De likvide midler kan også blive tilbageholdt af Toldstyrelsen og beslaglagt af politiet med henblik på at sikre betalingen af bøden.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Oplysninger fra angivelser, indberetninger og registrerede mistanker gemmes i fem år, hvorefter de slettes – dog tidligst når oplysningerne er afleveret til Rigsarkivet. Dvs. at perioden kan blive forlænget.

  Uanset vil en angivelse, indberetning eller registreret mistanke, som indgår i Skatteforvaltningens sagsbehandling af en kontrolsag, blive gemt i mere end fem år som dokumentation for denne sag. Læs mere under ”Kontrolsager” og ”Journalisering og aktindsigt”. 

 • Hjemmelsgrundlaget for Toldstyrelsens behandling af mine oplysninger

  Behandlingsgrundlaget for indsamlingen og den løbende videregivelse af oplysninger til andre myndigheder findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, dvs. at behandlingerne fremgår direkte af lovgivningen. Reglerne er dog forskellige, afhængigt af om de likvide midler passerer ind i og ud af EU eller ind i og ud af andet EU-land til eller fra Danmark. Se nærmere herunder.

  Behandlingsgrundlaget for andre behandlinger end indsamling og videregivelse, som er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse, findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 8, for så vidt angår oplysninger om lovovertrædelser.

  Toldstyrelsens myndighedsopgaver følger de regelsæt, der er beskrevet herunder, og dokumentationspligterne følger af offentlighedslovens § 15 og arkivlovens kapitel 4. Inden for Skatteforvaltningen kan oplysningerne fra angivelsen i kontrolsammenhænge samkøres med Skatteforvaltningens øvrige systemer, jf. skattekontrollovens § 68. Behandlingen af CPR-nummer, hvor det er relevant, har hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

  Likvide midler, der passerer ind i eller ud af Danmark til eller fra et land uden for EU
  Behandlingsgrundlaget for indsamlingen og den løbende videregivelse af oplysninger findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672, artikel 3-6, 9 og 10. Opbevaringsfristen følger af artikel 13.

  Eventuel udveksling af oplysninger med toldmyndigheder i lande uden for EU vil kun ske i overensstemmelse med ovennævnte forordnings artikel 11 og de betingelser, der er nævnt heri.

  Likvide midler, der passerer ind i eller ud af Danmark til eller fra et andet EU-land
  Behandlingsgrundlaget for indsamlingen og den løbende videregivelse af oplysninger findes i toldlovens §§ 10 c – 10 e, toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 137-138 og hvidvasklovens § 28.

  En eventuel videregivelse af oplysninger til andre toldmyndigheder i EU sker med hjemmel i Napoli
  II-konventionen (lov nr. 482 af 07/06/2001) og Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af informationsteknologi på toldområdet.

  Eventuel udveksling af oplysninger med toldmyndigheder i lande uden for EU vil kun ske i overensstemmelse med en bistandsaftale, som er vedtaget ved lov.