Ansøgninger

Virksomheder og personer kan og skal i nogle sammenhænge sende en ansøgning til Toldstyrelsen. Der kan fx ansøges om bindende tariferingsoplysning, bevillinger og deltagelse i en sikkerhedsstillelsesordning. Ansøgningerne indeholder forskellige personoplysninger, men det vil typisk være varen eller ordningen, som der ansøges om, som er i fokus.

I forbindelse med nogle bevillingstyper er Toldstyrelsen dog forpligtet til at kontrollere visse personers efterlevelse af told- og skattelovgivningen som en forudsætning for ansøgerens ret til at få eller opretholde bevillingen. Her vil Toldstyrelsen derfor også have personer i fokus.

Sådan behandler vi personoplysninger i forbindelse med bevillinger og sikkerhedsstillelser

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen skal ifølge såvel EU-regler som danske regler behandle forskellige typer af ansøgninger på toldområdet. Toldstyrelsen – og hvor det er relevant andre toldmyndigheder i EU – fører efterfølgende kontrol med, at forudsætningerne og kravene bag afgørelserne overholdes.

  Behandling af personoplysninger i relation til ansøgninger og bevillinger har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Ansøgninger om bindende tariferingsoplysning, bevillinger og deltagelse i en sikkerhedsstillelsesordning mv. vil indeholde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og lignende på ansøgerens kontaktperson og eventuelt ledelsen i den ansøgende virksomhed. Herudover modtager Toldstyrelsen ofte organisationsbeskrivelser og lignende med navne på ansatte, som ikke indgår direkte i sagsbehandlingen.

 • Hvorfra indsamles oplysningerne om mig?

  Toldstyrelsen modtager alle oplysninger fra ansøgeren. Hvor det er relevant, validerer vi de oplysninger, vi modtager, i Skatteforvaltningens systemer.

  I forbindelse med nogle bevillinger og sikkerhedsstillelsesordninger er det et krav, at Toldstyrelsen kontrollerer ansøgerens regelefterlevelse. Her skal vi blandt andet undersøge, hvordan visse personer i ansøgerens organisation har efterlevet told- og skattelovgivningen de seneste tre år. For disse personer vil Toldstyrelsen indhente navn, adresse og relevant id-nummer (fx cpr-nummer) fra virksomheden.

  Ud fra disse oplysninger undersøger Toldstyrelsen, om de pågældende personer er registreret med overtrædelsessager af told- og skattelovgivningen inden for de sidste tre år. Toldmyndighederne i andre lande kan også blive inddraget, fx hvor der er tale om personer, der er bosiddende i andre lande.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Som udgangspunkt skal ansøgninger registreres i fælles EU-systemer, som Toldstyrelsen på linje med andre toldmyndigheder skal bruge til at administrere de forskellige ordninger, der kan ansøges om. De øvrige toldmyndigheder i EU kan herfra tilgå ansøgningerne, når det er relevant i deres administration og kontrol af ordningerne.

  Ansøgningerne behandles også i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem, hvorfra de videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt.

  Læs mere om udvekslingen af oplysninger med andre myndigheder under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Når Toldstyrelsen modtager en ansøgning, indgår den i Toldstyrelsens og de EU-fælles administrative systemer, hvor bevillingen eller sikkerhedsordningen fremgår og vedligeholdes, indtil de udløber. Afhængigt af relevans gemmes de herefter i en periode af hensyn til dokumentations- og revisionsformål.

  Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor sagsbehandlingen af sagen er afsluttet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt