Ansøgninger

Virksomheder og personer kan og skal i nogle sammenhænge sende en ansøgning til Toldstyrelsen. Der kan fx ansøges om bindende tariferingsoplysning, bevillinger og deltagelse i en sikkerhedsstillelsesordning. Ansøgningerne indeholder forskellige personoplysninger, men som regel vil varen eller ordningen, der ansøges om, være i fokus.

I forbindelse med nogle bevillingstyper er Toldstyrelsen dog forpligtet til at kontrollere visse personers efterlevelse af told- og skattelovgivningen som en forudsætning for ansøgerens ret til at få eller opretholde bevillingen. I sådanne tilfælde vil Toldstyrelsen derfor også have personer i fokus.

Sådan behandler vi personoplysninger i forbindelse med bevillinger og sikkerhedsstillelser

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen skal ifølge såvel EU-regler som danske regler behandle forskellige typer af ansøgninger på toldområdet. Toldstyrelsen – og andre toldmyndigheder i EU, hvis det er relevant – fører efterfølgende kontrol med, at forudsætningerne og kravene bag afgørelserne overholdes.

  Behandling af personoplysninger i relation til ansøgninger og bevillinger har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Ansøgninger om bindende tariferingsoplysning, bevillinger og deltagelse i en sikkerhedsstillelsesordning mv. vil indeholde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og lignende på ansøgerens kontaktperson og eventuelt ledelsen i den ansøgende virksomhed. Derudover modtager Toldstyrelsen ofte organisationsbeskrivelser og lignende med navne på ansatte, som ikke indgår direkte i sagsbehandlingen.

 • Hvorfra indsamles oplysningerne om mig?

  Toldstyrelsen modtager alle oplysninger fra ansøgeren. Hvis det er relevant, validerer vi de oplysninger, vi modtager, i Skatteforvaltningens systemer.

  I forbindelse med nogle bevillinger og sikkerhedsstillelsesordninger er det et krav, at Toldstyrelsen kontrollerer ansøgerens regelefterlevelse. Her skal vi blandt andet undersøge, hvordan visse personer i ansøgerens organisation har efterlevet told- og skattelovgivningen de seneste tre år. For disse personer vil Toldstyrelsen indhente navn, adresse og relevant id-nummer (fx cpr-nummer) fra virksomheden. Ud fra disse oplysninger undersøger Toldstyrelsen, om de pågældende personer er registreret med overtrædelsessager af told- og skattelovgivningen inden for de sidste tre år. Toldmyndighederne i andre lande kan også blive inddraget, fx hvis der er tale om personer, der er bosiddende i andre lande.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Som udgangspunkt skal ansøgninger registreres i fælles EU-systemer, som Toldstyrelsen på linje med andre toldmyndigheder skal bruge til at administrere de forskellige ordninger, der kan ansøges om. De øvrige toldmyndigheder i EU kan herfra tilgå ansøgningerne, når det er relevant i forbindelse med deres administration og kontrol af ordningerne.

  Ansøgningerne behandles også i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem, hvorfra de videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere under ”Journalisering og aktindsigt”. (link)

  Læs mere om udveksling af oplysninger med andre myndigheder under ”Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder”. 

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Når Toldstyrelsen modtager en ansøgning, indgår den i Toldstyrelsens og de EU-fælles administrative systemer, hvor bevillingen eller sikkerhedsordningen fremgår og vedligeholdes, indtil den udløber. Afhængigt af relevans gemmes de herefter i en periode af hensyn til dokumentations- og revisionsformål.

  Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en længere periode. Læs mere under ”Journalisering og aktindsigt”.