Kontrolsager

Når Toldstyrelsen kontrollerer dine varer, dine likvider, dine pakker, din bagage eller andet, registrerer vi som udgangspunkt ingen oplysninger om dig, medmindre det konkret er nødvendigt at dokumentere kontrollens gennemførsel, fx ved mistanke om eller konstatering af overtrædelser af de regler, som Toldstyrelsen fører kontrol med.

Sådan behandler vi personoplysninger i kontrolsager

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen skal på baggrund af EU-regler og reglerne i toldloven føre kontrol med varer og likvide midler, der indføres i, udføres af eller er i transit gennem Danmark. Formålet er at kontrollere, at der sker korrekt afregning af told, og at beskytte det danske samfund mod illegale varer, hvidvask m.m.

  Når der i forbindelse med en kontrol er opstået en mistanke om eller konstateret en overtrædelse af de regler, som Toldstyrelsen fører kontrol med, dokumenteres det, og oplysningerne indgår herefter i Toldstyrelsens kontrolopgave. Hvis oplysningerne er relevante for en anden offentlig myndigheds opgavevaretagelse, vil oplysningerne blive videregivet til den pågældende myndighed.

  Der registreres som udgangspunkt ikke personoplysninger efter kontroller, som ikke resulterer i en mistanke eller en konstatering af en overtrædelse. Dog kan Toldstyrelsen som offentlig myndighed være forpligtet til at gemme dokumentation, hvis der ved kontrollen fx er benyttet visse særligt indgribende kontrolbeføjelser, eller når kontrollen er gennemført på baggrund af en konkret anmodning fra en anden myndighed eller efter forudgående risikoanalyse mv.

  Behandling af personoplysninger i relation til Toldstyrelsens kontrolopgave har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Kontrolsager kan omfatte personoplysninger om private borgere, enkeltmandsvirksomheder og repræsentanter for virksomheder.

  Når Toldstyrelsen opretter en kontrolsag, registrerer vi alle relevante oplysninger, herunder de oplysninger, som eventuelt er nødvendige for en efterfølgende sagsbehandling, fx så Toldstyrelsen kan sagsbehandle sagen eller overdrage den til rette myndighed til videre foranstaltning.

  I kontrolsager vil Toldstyrelsen, i tilknytning til sagens øvrige informationer, som regel kun behandle identifikationsoplysninger, der omfatter personers navn, fødselsdato, id-nummer (pas, kørekort eller lignende), statsborgerskab, cpr-nummer og adresseoplysninger. Derudover kan der blive behandlet rejse- og ruteoplysninger, indregistreringsnummer på transportmiddel, eventuelle tidligere kontrolsager mv.

  Ud over en skriftlig rapport eller formular kan en kontrolsag omfatte fx fotos, personscanninger, kopier af kvitteringer og andet, som er relevant for sagen.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  En del sager afgøres af Toldstyrelsen og den øvrige Skatteforvaltning, og andre sager videregives til andre danske myndigheder, som har kompetence til at træffe afgørelse på et givent område, fx politiet eller Fødevarestyrelsen.

  Som led i det internationale kontrolsamarbejde på toldområdet udveksler Toldstyrelsen oplysninger om mistanke og konkrete overtrædelser af toldlovgivningen med toldmyndigheder i andre lande. Det sker navnlig inden for EU, men også med toldmyndigheder uden for EU. Læs mere under ”Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder”.

  Alle sager i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere under ”Journalisering og aktindsigt”.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Efter afslutningen af en kontrol, som ikke skal dokumenteres, sletter Toldstyrelsen alle de oplysninger, som eventuelt måtte være indsamlet, fx fotos.

  Når det er nødvendigt for Toldstyrelsen at dokumentere en kontrol, gemmes relevante oplysninger om kontrollen i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem og eventuelt andre administrations- og kontrolsystemer. Oplysningerne slettes fra Toldstyrelsens systemer, efterhånden som den administrative og kontrolmæssige relevans ophører – typisk inden for et til tre år. Oplysningerne i Toldstyrelses sagsbehandlingssystem slettes dog først væsentlig senere. Læs mere under ”Journalisering og aktindsigt”.