Kontrolsager

Når Toldstyrelsen kontrollerer dine varer, dine pakker, din bagage eller andet, registrerer vi som udgangspunkt ingen oplysninger om dig.

Toldstyrelsen kan eventuelt bede om pasoplysninger og rejseinformationer, tage fotos, gennemføre scanninger mv. Toldstyrelsen gemmer kun sådanne oplysninger i særlige situationer, fx hvor vi konstaterer eller mistænker uregelmæssigheder i form af illegale varer mv.

Sådan behandler vi personoplysninger i kontrolsager

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen skal på baggrund af EU-regler og reglerne i toldloven føre kontrol med varer og likvide midler, der indføres, udføres eller er i transit gennem Danmark. Formålet er at kontrollere, at der sker korrekt afregning af told, og at beskytte det danske samfund mod illegale varer m.m.

  Når vi opretter en kontrolsag, registrerer vi oplysninger dels om varen, som er sagens genstand, og dels om de involverede personer, så Toldstyrelsen kan behandle sagen eller overdrage den til rette myndighed.

  Behandling af personoplysninger i relation til Toldstyrelsens kontrolopgave har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Kontrolsager kan omfatte personoplysninger om såvel borgere som enkeltmandsvirksomheder.

  I kontrolsager vil Toldstyrelsen, i tilknytning til sagens øvrige informationer, som regel kun behandle oplysninger som navn, fødselsdato, id-nummer (pas, kørekort eller lignende), cpr-nummer, adresseoplysninger, rejse- og ruteoplysninger, indregistreringsnummer på et eventuelt transportmiddel, eventuelle tidligere kontrolsager mv.

  Ud over en skriftlig rapport eller formular kan en kontrolsag omfatte fx fotos, scanninger, kopier af kvitteringer og andet, som er relevant for sagen.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  En del sager afgøres af Toldstyrelsen og den øvrige Skatteforvaltning, og andre sager videregives til andre danske myndigheder, som har kompetence til at træffe afgørelse på et givent område, fx politiet eller Fødevarestyrelsen.

  Som led i det internationale kontrolsamarbejde på toldområdet udveksler Toldstyrelsen oplysninger om mistanke og konkrete overtrædelser af toldlovgivningen med toldmyndigheder i andre lande. Det sker navnlig inden for EU, men også med toldmyndigheder uden for EU. Læs mere herom under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder.

  Alle sager i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Efter afslutningen af en kontrol, som ikke munder ud i en sag, sletter Toldstyrelsen alle personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med kontrollen, fx fotos. Afhængigt af omstændighederne kan situationen blive noteret i Toldstyrelsens vagtrapport – uden at der heri nævnes kontrollerede personer direkte. Alle oplysninger slettes i vagtrapporten efter tre år.

  Når en kontrol munder ud i en sag, gemmes alle relevante sagsoplysninger i et sagsbehandlingssystem. Der gøres ligeledes notat om sagen i Toldstyrelsens vagtrapport, hvor oplysningen slettes igen efter tre år. Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor sagen er afsluttet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt