Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder

Toldstyrelsen samarbejder løbende med andre myndigheder i Danmark og udlandet og udveksler i nogle tilfælde personoplysninger. Det sker både som led i varetagelsen af vores administrative opgaver og pligter og som led i kontrolopgaven.

Sådan behandler vi personoplysninger i samarbejdet med andre myndigheder

 • Hvad er formålet og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Toldstyrelsen har efter såvel EU-regler som danske regler mulighed for at udveksle oplysninger med andre inden- og udenlandske myndigheder – også toldmyndigheder uden for EU. Udveksling sker, både når det er nødvendigt for at varetage Toldstyrelsens opgaver, og når det er nødvendigt for andre myndigheders arbejde.

  Behandling af personoplysninger i relation til Toldstyrelsens samarbejder har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer)
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g (følsomme oplysninger).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  De personoplysninger, som udveksles i samarbejdet med andre myndigheder, kan omfatte både borgere, ledelse af eller repræsentanter for virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.

  De konkrete oplysninger kan være meget forskellige afhængigt af en sags karakter. I kontrolsager kan der fx – i tilknytning til sagens øvrige informationer – udveksles oplysninger om navn, fødselsdato, id-nummer (pas, kørekort eller lignende), cpr-nummer, adresse, rejse- og ruteoplysninger, indregistreringsnummer på eventuelt transportmiddel, eventuelle tidligere kontrolsager mv.

 • Videregivelse til andre danske myndigheder

  Toldstyrelsen modtager mange anmodninger om udlevering af oplysninger efter forvaltningslovens regler og persondatareglerne til brug for andre myndigheders sagsbehandling. Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen og kan derfor også, hvor det er nødvendigt, udlevere personers skatteoplysninger til andre myndigheder, herunder oplysninger om religions- og fagforeningsforhold.

  Toldstyrelsen videregiver også oplysninger til andre myndigheder af egen drift. Det sker, hvis det følger direkte af lovgivningen, og i de sager, hvor Toldstyrelsen har konstateret eller har mistanke om overtrædelse af reglerne, men hvor Toldstyrelsen ikke er den rette myndighed til at træffe en afgørelse.

 • Videregivelse til andre myndigheder i EU

  Toldstyrelsen og de øvrige toldmyndigheder i EU er på grundlag af EU-regler og konventioner forpligtet til at samarbejde og udveksle informationer. Udveksling sker fx, når en oplysning er nødvendig i toldadministrationen, eller for at kunne forebygge, efterforske eller retsforfølge en overtrædelse af toldreglerne i Danmark eller andre EU-lande.

  Når Toldstyrelsen vurderer, at oplysninger fra kontrolsager eller andre omstændigheder kan bidrage til forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgelse af forhold, som enten er i strid med reglerne på toldområdet i EU eller kan udgøre en alvorlig overtrædelse af nationale toldregler i andre EU-lande, skal vi videregive oplysninger herom til de relevante myndigheder. Inden videregivelsen vurderer Toldstyrelsen, om der er afgørende hensyn til offentlige interesser, som gør, at personer i sagen ikke skal underrettes om videregivelsen. Videregivelsen sker i nogle tilfælde via registreringer i fælleseuropæiske informations- og sagssystemer på toldområdet.

 • Videregivelse til andre myndigheder uden for EU

  Toldstyrelsen udleverer kun oplysninger, herunder personoplysninger, til toldmyndigheder i lande uden for EU, som er omfattet af en mellemfolkelig aftale på toldområdet, som Danmark er part i. Det vil sige, at personoplysninger kun udleveres på baggrund af retligt bindende instrumenter i form af konventioner eller bistandsaftaler med de pågældende lande.

  Det er meget forskelligt, hvilke konkrete oplysninger der må udveksles på baggrund af de forskellige konventioner og aftaler. Toldstyrelsen foretager derfor altid en konkret vurdering. Find de enkelte konventioner og aftaler, som anvendes, herunder:

  Aftale af 11. september 1981 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gensidig bistand i toldsager

  Samarbejdsaftale mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre om kontrol af varer

  Aftale af 20. juni 1991 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Amerikas Forenede Stater om gensidig bistand i toldsager

  Aftale af 13. august 1997 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Den Russiske Føderation om gensidig bistand i toldsager

  Aftale af 17. februar 1998 mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Republikken Makedonien om gensidig bistand i toldsager 

  Liste over bistandsaftaler på toldområdet indgået af EU med tredjelande

  WTO-aftalen om handelsfacilitering, som EU har tiltrådt på vegne af medlemslandene 

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Som offentlig myndighed skal Toldstyrelsen kunne dokumentere, hvilke oplysninger som er udvekslet i samarbejdet med andre myndigheder. Udvekslede oplysninger gemmes derfor i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor sagsbehandlingen af sagen er afsluttet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.

  Det evalueres løbende, om de kontrolsager, som registreres i de fælleseuropæiske informations- og sagssystemer, skal forblive registrerede. Sagerne slettes, når det vurderes, at der ikke længere er afgørende hensyn til offentlige interesser bag en fortsat registrering – som regel efter ét år.