Kommissorium for Toldkontaktudvalget

For at sikre samarbejdet mellem erhvervslivet og den danske toldmyndighed er der nedsat et Toldkontaktudvalg.

1. Formål

Toldkontaktudvalget er et forum for drøftelse og information om administrationen på toldområdet i forhold til virksomheder og rådgivere. Hensigten med udvalget er at give virksomheder og rådgivere mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som toldmyndigheden målretter til virksomheder og rådgivere.

Toldkontaktudvalget vil blandt andet drøfte:

  • spørgsmål om fortolkning af lovgivning, implementering af nye love samt toldmyndighedens administration af toldområdet
  • virksomhedsrettede aktiviteter og effekten af aktiviteterne
  • behovet for og formen på vejledning og information på toldområdet.

Udvalget vil desuden blive orienteret om det løbende arbejde i EU samt forslag til EU-retsakter inden for udvalgets emneområde.

2. Sammensætning af udvalget

Toldkontaktudvalget består af repræsentanter for relevante brancheorganisationer og samarbejdspartnere og repræsentanter for Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, andre statslige institutioner og Skatteministeriets departement.

Toldstyrelsens direktør er formand for Toldkontaktudvalget, og Toldstyrelsens direktionssekretariat sekretariatsbetjener udvalget.

Brancheorganisationerne kan have op til tre medlemmer af udvalget. Brancheorganisationer kan også lade sig repræsentere af en eller flere medlemsvirksomheder. Organisationerne udpeger
medlemmerne og giver derefter sekretariatet besked.

Formanden udpeger de faste repræsentanter for Toldstyrelsen. Formanden kan i øvrigt lade chefer og medarbejdere fra Skatteministeriets koncern, udpegede samarbejdspartnere og andre statslige institutioner deltage ad hoc i udvalgets møder, hvis det skønnes relevant i forhold til de enkelte dagsordenpunkter.

Hvis et medlem udtræder af udvalget, udpeges et nyt medlem fra den pågældende organisation, institution eller myndighed.

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse eller mødehonorar til udvalgets medlemmer.

3. Mødefrekvens

Toldkontaktudvalget mødes tre gange årligt eller efter behov.

Medlemmerne vil blive bedt om tilmelding til de enkelte møder. Suppleanter kan deltage i møderne, når ordinære medlemmer er forhindrede.

4. Arbejdsform - Udvalgets opgaver

Medlemmerne af Toldkontaktudvalget er forpligtede til at deltage aktivt i udvalgets arbejde, dels ved at komme med forslag til dagsordenspunkter, dels i dialogen på selve møderne.

Punkter til dagsorden fremsendes til sekretariatet med en kort skriftlig redegørelse senest 28 dage før det pågældende møde.

De indmeldte dagsordenspunkter skal være af generel og overordnet karakter, og punkterne præsenteres af medlemmerne selv på møderne.

Endelig dagsorden med tilhørende skriftligt materiale bliver udsendt til medlemmerne senest en uge før mødet.

Toldstyrelsen tilstræber, at referat sendes ud til udvalgets medlemmer senest ved udgangen af 4. uge efter mødets afholdelse. Præsentationsmateriale fra mødet udsendes senest en uge efter
mødets afholdelse.

5. Formidling

Referater fra møderne vil sammen med en oversigt over udvalgets medlemmer være tilgængelige på Toldstyrelsens hjemmeside.


Sidst opdateret 19. december 2022